Styrker regional næringsutvikling

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). Foto: Lars Åke Andersen. Troms og Finnmark fylkeskommune har sendt oppdragsbrev for 2020 til Siva (Selskapet for industrivekst SF).

Siva forvalter næringshageprogrammet, samt inkubasjonsprogrammet og bevilget midler til programaktiviteten i regionen.

 Næringshagene og inkubatorene er viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å legge til rette for innovasjon, nytenkende og bærekraftig næringsutvikling i regionen, sier fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp)

Som et ledd i regionreformen har fylkeskommunene overtatt oppdragsgiveransvaret for næringshage- og inkubasjonsprogrammet. Det er Siva som forvalter programmene som tidligere mottok sine oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fra 01.01.2020 er det fylkeskommunene som utformer og finansierer oppdraget i egen region.

I Troms og Finnmark er det totalt syv næringshager og fire inkubatorer som er en del av Sivas programaktivitet.

Nye programsatsinger

I oppdragsbrevet for 2020 skisserer Troms og Finnmark fylkeskommune en prosess mot utarbeidelse av ny programperiode, da dagens programperiode løper ut 2022. Dette innebærer blant annet å starte en utredning av endringer og nye forslag til programsatsinger.

Næringshagene og inkubatorene i regionen skal være fylkeskommunens forlengede arm ute i distriktet og jobbe mobiliserende for å støtte opp under de næringspolitiske målene i fylkesrådets politiske plattform.

I løpet av året skal fylkeskommunen ha styringsdialog med Siva om det fylkeskommunale oppdraget, sikre god dialog og gjensidig informasjonsdeling om aktuelle saker og utviklingsløp.

For å sikre en god prosess rundt utviklingen av nye programforslag er det viktig at vi tidlig går i dialog med både Siva og selskapene i vår region for å finne gode løsninger for næringsutvikling i Troms og Finnmark, avslutter fylkesråd Eriksen (Sp).

Til toppen