«Unge personer med funksjonsnedsettelser i Nord, deltagelse i samfunnslivet» er i sin første del av prosjektet

Person med hvit stokk/mobilitetsstokk og pc går gjennom kontorgang. Foto: Anne Turid Garshol - Klikk for stort bildePerson med hvit stokk/mobilitetsstokk og pc går gjennom kontorgang. Foto: Anne Turid GarsholProsjektet gjennomfører spørreundersøkelse for å høste erfaringer fra unge personer med funksjonsnedsettelser, med ønske om å styrke overgangen fra utdanning til arbeidsliv.

Prosjektet er et samarbeid med Murmansk og er i sitt første av tre år. Det sikter mot å finne tiltak som fungerer for å støtte unge med funksjonsnedsettelse i overgangen fra skole/utdanning til arbeidslivet. 

Innsamlingen skal pågå frem til 30. september og avsluttes med en erfaringskonferanse i november.

Den første delen av prosjektet er å samle inn informasjon fra unge under 36 år med nedsatt (tapt) syn, hørsel eller bevegelse som enten har vært eller er i jobb. Hvis dette gjelder deg ønsker vi gjerne å høre fra deg. Trykk deg gjerne inn på samtykkeerklæringen under og videre til spørreskjemaet. 

Samtykkeerklæring og spørreskjema (PDF, 83 kB)

Om prosjektet

Målet i 2021 er å skaffe kunnskap om hva som kan styrke unge personer med funksjonsnedsettelser sine muligheter til å komme seg ut i ordinær jobb og til å beholde jobben på lang sikt.

Historikk

I 2017 etablerte fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser i Finnmark og rådet for mennesker med helsebegrensninger i Murmansk fylke et samarbeid. Dette samarbeidet har bestått av møter og befaringer på begge sider av grensen som har tydeliggjort at man har mange felles utfordringer, men ulike løsninger.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark fylkeskommune og Råd for mennesker med helsebegrensinger ved Ministeriet for arbeid og sosial utvikling i Murmansk fylke ville gjerne ta samarbeidet er steg videre. De søkte derfor eksterne midler til prosjektet "Samfunnsdeltagelse av unge personer med funksjonsnedsettelser i nord".

Samarbeidsprosjektet som foregår i 2021 har «arbeid» som fokus. Det er for å styrke mulighetene i overgangsfasen fra skole/utdanning til arbeidslivet for unge mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er i dag flere faktorer som gjør overgangen til jobb utfordrende for denne gruppen både i Norge og i Russland. Det er også forskjellige måter å forsøke å løse utfordringene på. Prosjektet tar sikte på å fremskaffe ny kunnskap som kan bidra til at unge personer med funksjonsnedsettelser skal ha like muligheter til å delta i samfunnet som andre mennesker.

Bakgrunn for prosjektet

Forskning tyder på at å stå utenfor arbeidslivet påvirker både psykisk og fysisk helse negativt. Et viktig aspekt ved prosjektets metodikk er at løsningene ofte ligger hos de unge selv. Det er de som har kunnskapen og vet hva som fungerer og ikke. Ved involvering av de unge og det offentlige hjelpemiddelapparatet planlegger vi å se på muligheter for å gjøre det enklere å komme seg ut i jobb og å beholde jobben på lang sikt. Vi vil utveksle både russiske og norske erfaringer og søker å lage en oversikt over tiltak som kan bidra til økt samfunnsdeltakelse. Spesielt i ordinært arbeidsliv blant unge med funksjonsnedsettelser.

Samtidig ser vi at Nord-Norge og Nordvest-Russland har en del fellestrekk, blant annet gjennom at vi begge er del av Barentsregionen og møter mange felles utfordringer når det gjelder å beholde arbeidskraft i våre områder. Vi ser at mange unge velger å ta utdanning i sør, og færre velger å returnere til nordområdene etter endt utdanning. Dette kommer til å bli en økende utfordring i tida som kommer. Da blir det desto viktigere å ivareta de unge kompetente menneskene som bor i Barentsregionen, og bidra til at de kan delta i samfunnet og i arbeidslivet med sin kunnskap og kompetanse.

Utvalgene på begge sider av grensen jobber med utgangspunkt i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Konvensjonens hovedformål er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne samme muligheter til å realisere sine menneskerettigheter som funksjonsfriske, samt å bryte ned hindre som vanskeliggjør dette.

Selv om begge land har ratifisert ovennevnte konvensjon har vi ulike ståsted og synsvinkler på hva som er aktuelle utfordringer for denne gruppen.

Skolegang er et eksempel hvor Norge og Russland har ulike tilnærminger. Hvor man i Russland i større grad sentraliserer undervisningen for barn og unge med funksjonsnedsettelser, mens man i Norge legger vekt på at barn og unge med funksjonsnedsettelser skal inkluderes i den offentlige skolen. Hva er styrkene og svakhetene ved disse metodene? Er det mulig å se forskjeller over tid for de unges senere deltakelse i arbeidslivet? Hva mener de unge selv?

For overgangsfasen fra skole/utdanning til arbeidslivet, har Norge og Russland også forskjellig praksis når det gjelder både arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers forpliktelser til å tilrettelegge arbeidssituasjonen. Hvordan kan unge med funksjonsnedsettelser i størst mulig grad delta i samfunnet på alle livsområder med de forskjellige utgangspunktene og de tiltakene som finnes rundt dem? Finnes det statistikk som kan fortelle oss noe om hvilke tiltak som er utslagsgivende for en vellykket overgang til arbeidslivet? Er det mulig å lære noe av hverandres praksis?

Prosjektmidler søkes hos aktuelle finansieringsytere, og brukes til nødvendige prosjektaktiviteter på begge sider av grensen.

Organisering og rollefordeling 

 • Sponsor:
  • Barentssekretariatet 
 • Prosjektleder:
  • Alesia Andreassen, rådgiver for fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse i Troms og Finnmark 
 • Prosjektgruppe:
  • Prosjektgruppa består av totalt seks medlemmer hvorav rådene (Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser på norsk side og Rådet for mennesker med helsebegrensinger på russisk side) har tre representanter hver. Prosjektgruppa har et overordnet ansvar for gjennomføring av prosjektet og er resultatansvarlig. Arbeidsprosessen i prosjektet skal skje i samarbeid og i samhandling med prosjektgruppa og at det, om nødvendig og i samråd med prosjektgruppa, skal trekkes inn konsulenter (forskere, sakkyndige o.l.) fra begge parter. 
 • Styringsgruppe:
  • Troms og Finnmark fylkeskommune ved rådet for personer med funksjonsnedsettelser er prosjekteier og har prosjektlederansvaret. Les mer om rådet her.
 • Samarbeidspartnere: 
  • Ministeriet for arbeid og sosial utvikling i Murmansk fylke har utnevnt en ansvarlig kontaktperson til prosjektgjennomføring og måloppnåelse på russisk side. Kontaktpersonen er ansatt i Ministeriet for arbeid og sosial utvikling i Murmansk fylke og medlem av Rådet for funksjonshemmede i Murmansk fylke. Vedkommende er også kontaktperson mellom prosjektlederen og andre prosjektdeltakere på russisk side.
 • Andre samarbeidspartnere:
  • UiT bistår med utarbeidelse av spørreskjema og gjennomføring av workshop. Data fremskaffet ved prosjektet kan brukes videre for diverse forskningsprosjekter.

Videre planer 

Prosjektet «Unge personer med funksjonsnedsettelser i Nord, deltagelse i samfunnslivet» ser frem til å fortsette å skaffe kunnskap om hva som kan styrke samfunnsdeltagelse ved å sette søkelyset på aktuelle utfordringer. Hva som skal fokuseres videre på i 2022 og 2023 bestemmes av prosjektgruppen.

Prosjektets ambisjon er at foreslåtte tiltak kan skape samdrift og/eller utløse innsats fra andre grupper nasjonalt eller internasjonalt. Dvs. skape nye tiltak som skal sette personer med funksjonsnedsettelser i våre land i stand til å oppnå bredere deltakelse i samfunnet enn tilfellet er i dag.

Samtykkeerklæring og spørreskjema (PDF, 83 kB)

Til toppen