Oversikt over folkehelsa

En god folkehelseoversikt sier noe om helsetilstanden til befolkningen, og gir en vurdering av påvirkningsfaktorer, utfordringer og ressurser. 

Figur over systematikken i folkehelsearbeidet. - Klikk for stort bildeFiguren viser systematikken i folkehelsearbeidet.

Slik kan en sikre et treffsikkert folkehelsearbeid: at de faktiske utfordringene blir lagt til grunn og at effektive tiltak blir satt i verk.

 

Lov om folkehelsearbeid og forskrift om oversikt over folkehelsen regulerer arbeidet med oversikten. Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år, som skal ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet.

Dokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningsloven, og dokumentet skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunal og regional planstrategi. En drøfting av folkehelseutfordringene bør inngå i strategien. I tillegg skal kommuner og fylkeskommuner ha løpende oversikt over folkehelsen.

Flere påvirkningsfaktorer

Det er en rekke forhold i samfunnet som virker inn på folkehelsen, som for eksempel bosted, utdanning, arbeid og fysiske og sosiale miljø. Samspillet mellom disse forholdene kan skape både positive og negative ringvirkninger.

 Her finner du veileder til systematisk folkehelsearbeid

Hvordan står det til med folkehelsa i Troms og Finnmark? 

Den første fylkeshelseundersøkelsen i Troms og Finnmark med vekt på trivsel og livskvalitet ble gjennomført våren 2019. 50.000 innbyggere over 18 år ble invitert til å svare på spørsmål om hvilke faktorer som kan påvirke helsen.

Fylkeshelseundersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Her er rapporten med resultatene fra undersøkelsen (PDF, 8 MB) og Tilleggsrapport om samisk og kvensk/norskfinsk befolkning, norsk språkversjon (PDF, 5 MB) | samisk språkversjon (PDF, 7 MB).

Her finner du folkehelseprofiler for Troms og Finnmark (Folkehelseinstituttet).

Kommunalt folkehelsearbeid

  • Ansvaret for folkehelsearbeid er lagt til kommunen som sådan. Kommunen bruker alle sine sektorer for å fremme folkehelse, ikke bare helsesektoren. Rådmannen er folkehelseansvarlig.
  • Kommunen har ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, slik at kommunen får et tydelig bilde av hva de lokale folkehelseutfordringer er.
  • Statlige helsemyndigheter og fylkeskommunene skal gjøre opplysninger om helsetilstand og påvirkningsfaktorer tilgjengelig, og gi støtte til kommunens arbeid.
  • Oversikten over folkehelseutfordringer skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunal planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien.
  • Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet for å møte kommunens egne folkehelseutfordringer. Mål og strategier skal forankres i planprosessene etter plan- og bygningsloven.
  • Kommunene skal iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer.
Til toppen