Slik jobber vi med folkehelse

Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvar for regionalt folkehelsearbeid.

Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som vi er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting, samt tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer.

Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, og være pådriver for å samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

Les mer på siden «Oversikt over folkehelsa»

Om folkehelseloven

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.

Til toppen