Bosetting av flyktninger

Fylkeskommunen har ansvar for å vurdere og anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune i Troms og Finnmark.

Våre anbefalinger baserer seg på kommunevise møter forut for bosettingsmøte med IMDi og KS. Regionale planer for kvalifisering av innvandrere veklegges i våre anbefalinger. 

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) har fortsatt ansvar for den endelige anmodningen av den enkelte flyktning til bosettingskommuner i hele landet. 

I 2021 har totalt 14 kommuner i fylket blitt bedt om å bosette til sammen 459 flykninger. På landsbasis er 211 kommuner bedt om å bosette til sammen 5025 flyktninger.

Bosettingskriterier

Fordelingen av flyktninger til kommuner skal skje etter et sett av kriterier fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD).

Flyktninger skal bosettes i området hvor de kan komme i arbeid og få tilbud om nødvendig utdanning og kompetanseheving, herunder tilpassede opplæringstilbud (kombinasjonsklasser, innføringsklasser, fag- og yrkesopplæring for voksne). 

Resultater fra introduksjonsprogrammet over tid og kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre et godt integreringsarbeid, skal vektlegges ved anmodninger. Ingen kommuner skal anmode færre enn 10 personer, med mindre det foreligger særskilte forhold. Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet i bosettingsarbeidet.  

Til toppen