Solberg-regjeringen kutter i internasjonalt samarbeid i nord

En man står forran en skulptur i metall.  - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap). Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK. – Solberg-regjeringens forslag til kutt på totalt 36 millioner kroner i de såkalte Interreg-midlene, svekker Norges nordområdepolitikk, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Interreg er EUs nøkkelinstrument for å bidra og styrke sosialt og økonomisk samarbeid over landegrenser gjennom regionalt samarbeid, hvor det gis økonomisk støtte til prosjekter og programmer innen bl.a. helse, miljø, utdanning og forskning. Nord-Norge og Trøndelag er direkte involvert i utarbeidelsen av tre Interreg-programmer.

Nå vil Solberg-regjeringen redusere Interreg Nordlig Periferi og Arktis fra 7,1 millioner kroner årlig, til 4 mill. kroner (44%), Kolarctic NEXT fra 7,8 millioner kroner, til 6,3 millioner kroner (20%), Interreg Aurora fra 12 millioner kroner, til 9,2 millioner kroner (23%).

Dette utgjør et totalt kutt på 7,4 millioner kroner for de tre nordligste Interreg-programmene, tilsvarende et kutt på 27%. Totalt i Norge er forslaget til kutt i statsbudsjettet på hele 36 millioner kroner i Interreg-programmene.

– Dette kommer etter et langvarig reelt kutt i norsk bidrag til disse programmene. Særlig merkbart blir reduksjonen i distriktene, der regionale utviklingsmidler også har blitt sterkt redusert i de siste ti år.  Dette vil medføre at aktører fra Nord-Norge kan miste muligheten til å samarbeide om næringsutvikling, forskningssamarbeid, miljøsamarbeid, kultursamarbeid, urfolkssamarbeid, ungdomssamarbeid, og gir samtidig et negativt signal til våre samarbeidspartnere i EU, Arktis og Russland, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Kutt vil svekke samarbeid

I Nordområdemeldingen (Meld. St. 9 (2020 -2021)) Mennesker, muligheter og norske interesser i nord poengteres det at i nordområdepolitikken handler det både om det internasjonale bildet i Arktis, forholdet til våre naboland i Barentsregionen, på Nordkalotten og utviklingen i Nord-Norge. Ivaretagelse av Norges interesser i nord gjennom et bredt internasjonalt samarbeid står sentralt her. I Nordområdemeldingen poengteres det at regjeringen bidrar med betydelige midler inn i samarbeidet med våre naboer i nord for å legge til rette for en god utvikling i regionen og løse felles utfordringer gjennom dialog og samarbeid, hvor EUs regionale programmer sees som et av verktøyene.

– En plutselig reduksjon i finansiering av Interreg-programmene står ikke i forhold til den innsatsen regjeringen viser til i nordområdemeldingen. I Nordområdemeldingen understrekes det at Interreg-programmene gir grenseoverskridende samarbeidsmuligheter og bidrar til dialog mellom Europakommisjonen og lokalsamfunn, næringsliv og kunnskapsinstitusjoner i nord. Programmene er et viktig finansieringsverktøy for å operasjonalisere samarbeid mellom de nordnorske fylkene, Trøndelag og deres partnere på Nordkalotten, i Barentsregionen og i nordlig periferi og Arktis, sier fylkesrådslederen i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo (Ap).

Felles front

Nå har Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Sametinget skrevet et felles notat hvor det advares på det sterkeste mot konsekvensene av Solberg-regjeringens forslag til kutt på flere millioner kroner til dette grenseoverskridende samarbeidet.

– Folk-til-folk-samarbeid i nord er viktig for å bygge tillit. Det samiske samfunnet er grenseoverskridende, med felles språk, kultur og levesett på tvers av landegrensene. Interreg er en av få reelle muligheter man har til å finansiere prosjekter som bidrar til internasjonalt samarbeid i Sápmi, sier Mo.

– På overordnet nivå fremmes ofte prinsippene forutsigbarhet og stabilitet som bærebjelker i norsk nordområdepolitikk. En kraftig reduksjon i Interreg-midler bidrar ikke til å bygge opp under disse prinsippene. Samarbeidspartnere vil mulig kunne tolke dette som en innskrenking i vårt internasjonale engasjement og forhold i regionen.  Kraftige kutt i norsk nasjonal finansiering på et så sent stadium i prosessen kan som ytterste konsekvens stenge oss ut fra disse programmene jf. EUs forordning om Interreg (2021/1059), advarer fylkesrådslederen i Troms og Finnmark.

Til toppen