Barentssamarbeid

Barentssamarbeidet er et av kjerneområdene i Troms og Finnmark fylkeskommunes internasjonale arbeid. Engasjementet er i stor grad basert på samarbeid med de regionene vi har geografisk nærhet til: Nordvest-Russland og de nordlige delene av Sverige og Finland.

Samarbeidet i Barentsregionen foregår på både mellomstatlig og interregionalt nivå. Likevel har det regionale samarbeidet i Barentsregionen fått spesielt stor oppmerksomhet, også i de fora som ledes av nasjonale myndigheter.

Troms og Finnmark står i en særstilling i utformingen av nordområdepolitikken og forholdet til Russland. Regionen må leve med og håndtere konsekvensene av politikken som føres i egne nærområder, enten den utformes lokalt, regionalt eller nasjonalt. Barentssamarbeidet har gitt et politisk rammeverk for samarbeid med Russland og har bidratt til normalisering og økt tillit på tvers av gamle skillelinjer i nord etter oppløsningen av Sovjetunionen. I denne sammenheng er det viktig å videreføre og utvikle relasjonen til våre naboer i Barentsregionen, i Sverige, Finland og Russland.

Troms og Finnmark fylkeskommune skal være med på å sette dagsorden i nordområdene gjennom å skape kunnskap, aktivitet, økt verdiskaping og økt tilstedeværelse i nord. Vårt regionale forhold til Russland må fortsatt baseres på tydelighet, dialog og forutsigbarhet. Det regionale og lokale forholdet mellom folk vil bli viktigere enn før, og dette skal fylkeskommunen bidra til å fremme og videreutvikle. Derfor arbeider Troms og Finnmark fylkeskommune aktivt med å:

  • Videreføre det internasjonale samarbeidet i tidligere Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommunes, herunder folk-til-folk samarbeidet i Barentsregionen
  • De nordnorske fylkeskommunene er eiere av Det norske Barentssekretariatet. Troms og Finnmark fylkeskommune er aktive i arbeidet med å videreutvikle Barentssekretariatet som verktøy for Barentssamarbeidet
Til toppen