Nord-Norges Europakontor

For å ivareta Nord-Norges interesser innenfor EU samarbeidet, har Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner et regionalt kontor i Brussel, kalt Nord-Norges Europakontor. De to fylkeskommunene har lik eierandel i kontoret.  

Nord-Norges Europakontor har knyttet til seg flere regionale partnere og har samarbeidsavtaler med Norges Råfisklag, Tromsø kommune, Salten regionråd, UiT – Norges arktiske universitet og Nord Universitet.

Nord-Norges Europakontor skal bidra til styrket internasjonalt engasjement i Nord-Norge. Kontoret har tre hovedmål:

  1. Fremme Nord-Norges interesser overfor de europeiske institusjonene
  2. Fremme regional utvikling gjennom økt europakompetanse
  3. Utnytte handlingsrommet som Norges tilknytning til EU og EØS-avtalen gir.

Nord-Norges Europakontors arbeidsoppgaver er knyttet til å:

  • Være aktiv pådriver og koordinator for felles nordnorske innspill og påvirkning knyttet til EUs politikk, herunder særlig fokus på regionalpolitikk, EUs arktiske politikk, transportpolitikk og EUs politikk for næringer som er viktige for landsdelen
  • Formidle informasjon og bidra til kompetanseheving om EU og Norges tilknytning til EU
  • Levere analyser og rapporter på EU-saker av relevans for nordområdene
  • Videreutvikle samarbeid med andre europeiske regioner og aktører
  • Være en arenaskaper og koblingsaktør mellom miljøene i Brussel og nordnorske aktører

Nord-Norges Europakontor følger opp arbeidet i NSPA-nettverket (Northern Sparsely Populated Areas) på vegne av de to nordnorske fylkene, og representerer de to nordnorske fylkene i Utenriksdepartementets «Tidlig varsling-gruppe». Dette er en kontaktgruppe som er etablert i samarbeid mellom Utenriksdepartementet, arbeidslivets parter og norske regioner med formål å sørge for tidlig varsling av EU/EØS-saker som kan ha betydning for norske interesser. Hensikten er å involvere berørte parter tidligst mulig i beslutningsprosessen.

Nord-Norges Europakontor er også medlem i ERRIN-nettverket (European Regions Research and Innovation Network). Det er et samarbeidsnettverk som skal fremme kunnskapsutveksling mellom regioner og optimalisere den regionale bruken av EUs programpakker.

Nord-Norges Europakontor er et kommunalt oppgavefellesskap, i henhold til Kommuneloven, og består av et representantskap og et styre.

Les mer om Nord-Norges Europakontor på deres nettsider

Les mer om ERRIN-nettverket her

Til toppen