Om europaengasjementet

Gjennom vårt europaengasjement ønsker Troms og Finnmark fylkeskommune å være en premissleverandør inn mot prosesser i EU som har betydning for nordnorske forhold.

I senere år har EU fått en økende interesse for nordområdene og Arktis. Dette innebærer, sammen med en stadig utvidelse av EØS-avtalen, at EUs politikk i større grad påvirker nordnorske forhold.

Gjennom EØS avtalen har EUs lovgivning betydning for norske og nordnorske forhold, innen områder som næringsutvikling, arbeidsliv og arbeidsmarked, mat, transport, energi, klima og miljø. Europa er det viktigste eksportmarkedet for norsk næringsliv, og økt næringssamarbeid over landegrensene er vesentlig for en positiv økonomisk utvikling i vår region. I tillegg har EU en rekke økonomiske verktøy og ordninger som kan benyttes av nordnorske aktører.   

Siden Norge ikke er medlem av EU, er vi ikke formelt representert i EUs beslutningsorganer. Gjennom vårt europaengasjement ønsker Troms og Finnmark fylkeskommune å være en premissleverandør inn mot prosesser i EU som har betydning for nordnorske forhold. Vi ønsker å gjøre EØS-avtalenes betydning for Nord-Norge kjent blant aktører i nord, og legge til rette for å utnytte de mulighetene avtalen innebærer.

Det er derfor viktig å være en aktiv deltaker på relevante arenaer for å fremme våre synspunkter i EU-saker av særskilt betydning for vår region.

Troms og Finnmark fylkeskommune arbeider for at det regionale perspektivet i utviklingen av den internasjonale arktiske politikken styrkes. Vi jobber også for at den norske nordområdepolitikken baserer seg på paradigmet «nord sett fra nord». Igjennom nettverk i EU/EØS samarbeider også Troms og Finnmark fylkeskommune med andre nordlige regioner i Sverige og Finland for å fremme de nordlige regioners stemme, et «nord sett fra nord» også i EU-sammenheng.

Til toppen