Kulturminnevern og kulturbygg

Eldre bygg har gjerne en atmosfære som kan fungere godt for kulturaktiviteter som konserter, utstillinger med mer.

Mange av disse byggene har behov for tilpasninger for å kunne tilfredsstille nye aktiviteter, dagens forskrifter og brukernes behov. Det kan være utfordringer med å sikre at byggene er i forskriftsmessig stand.

Bruk av fredete og verneverdige hus gir også utfordringer i forhold til hvilke moderne tiltak som kan gjøres og hvordan dette arbeidet utføres. Dersom en skal gjøre tilpasninger til moderne bruk i fredete og verneverdige bygg, må kulturminneforvaltningen kontaktes for å sikre at nye tilpasninger også tilfredsstiller antikvariske verdier.

Standarder og tips

Støtteordninger

Det finnes ulike støtteordninger for istandsetting og ny bruk av gamle bygninger og anlegg. Vår avdeling for kulturarv har laget en oversikt over økonomisk støtte og stipend på fagområdet.

Gjennom spillemiddelordningen kan man søke midler til flere typer kulturbygg.

Kompetanselenker

Til toppen