Om Rom for kultur

En erfarings- og ressursbank for utvikling av kulturarenaen

Kulturarenaen er mer enn bare et kulturhus. Kulturfeltet er en av de viktigste byggesteinene i ethvert lokalsamfunn. På kulturarenaen produseres det kunst og kultur på alle nivå. Arenaen er den viktigste plassen for møter og formidling mellom profesjonell kunst og kultur, og publikum.

Vi har satt fokus på kulturarenaen gjennom Rom for kultur – et prosjekt for kompetanseheving og utvikling av gode kulturarenaer i vår region. Prosjektet startet opp i 2013, og har gitt oss nyttige erfaringer, kompetanse og nettverk. Vi fortsetter å bistå med veiledning og tiltak for å stimulere til flere gode arenaer for kunst og kultur.

Mål for satsingen

  • Flere funksjonelle og fremtidsrettede kulturarenaer i vår region
  • Økt faglig kunnskapsnivå på kulturarenafeltet lokalt
  • Økt antall formidlingsarenaer for profesjonelle, frivillige og offentlige aktører
  • Økt samarbeid og samhandling mellom det profesjonelle, frivillige og offentlige kulturliv

Viktige verktøy og virkemidler i satsingen

Kartlegging

Vi må vite hvilke kulturarenaer vi har, og hva de brukes til i dag. Hvilke muligheter ligger i dagens bygg?

Kompetanseutvikling

Vi må bli flinkere til å forstå rommenes egenskaper, egnethet og muligheter, og se våre behov i lys av det. Det kan vi få til med mer samarbeid mellom offentlige, frivillige og profesjonelle kompetansemiljøer, lokalt, regionalt og nasjonalt. Det betyr dialog, fagseminarer, og informasjon om virkemiddelapparat og støtteordninger.

Lokale og regionale forprosjekter

Prosjektet skal stimulere til utvikling av konkrete forprosjekter, både lokalt og regionalt. Det kan for eksempel være oppgradering av arenaer, sambruk, gjenbruk og ny bruk, med utgangspunkt i lokale muligheter og behov.

Rom for kultur involveres på ulike måter i prosjektene:

  • Veiledning, rådgivning om prosess, søknadsskriving, finansieringsløsninger
  • Befaringer og diskusjonspart
  • Koblingspunkt mellom arenaeiere og kompetanseinstitusjonene
  • Tilrettelegger for fag- og kompetanseseminarer, informasjonsmøter om tilskuddsordninger
  • Tilskuddspart

Organisering

Plan og kulturetaten er prosjekteier med overordnet prosjektansvar. Ansvar for oppfølging og koordinering av arbeidet er lagt til Avdeling for kunst og kulturutvikling. Tematikken er aktuell og gyldig for alle fagområder på kulturfeltet.

Kontaktpersoner i prosjektet

Troms og Finnmark fylkeskommune
Plan og kulturetaten
postmottak@tffk.no

Prosjektpresentasjoner

Til toppen