Fylkeskommunens kunstsamling

Kunstsamlingen vår består av integrerte kunstverk i fylkeskommunale bygg, og av enkeltstående kunstverk i Fylkeshuset i Tromsø, i videregående skoler og tannklinikker, og i andre av våre bygg i hele fylket.

Vi besitter en av landsdelens største kunstsamlinger som består av ca. 1300 kunstverk. Vi er et foregangsfylke med hensyn til innkjøp og forvaltning av kunst. Fylkeskommunen setter av midler til kunst i nybygg i tråd med den nasjonale kunstpolitikken om kunst i offentlige rom. Formålet med ordningen er å styrke produksjon og formidling av kunst, og å gjøre kunsten tilgjengelig for folk i hverdagen.

Tilgjengelig for allmenheten

Siden 2004 har vi hatt en samarbeidsavtale med Nordnorsk kunstmuseum (NNKM) om kunstfaglig oppfølging av samlingen. NNKM forvalter kunstsamlingen ved å registrere verkene, og oppdaterer og drifter databasen slik at vi til enhver tid har oversikt over hvor kunstverkene befinner seg. Katalog over kunstsamlingen vår ble utgitt i 2009. NNKM har registrert og fotografert alle verkene for oss etter museets faglige kriterier. Katalogen fungerer som en veileder for brukerne av de forskjellige fylkeskommunale byggene, en informasjonskilde for profesjonelle utøvere innen kunstfeltet, og som en veiviser for innbyggerne i regionen og publikum. Avtalen med NNKM innebærer også at fylkeskommunen har forpliktet seg til å gjøre kunsten tilgjengelig for allmennheten ved at museet kan låne bilder fra vår samling til utstillinger i regi av nasjonale eller regionale kunstmuseer. Kunstverk fra samlingen har vært lånt ut til bl.a. Kunsthall Trondheim (noe beveger seg sakte i en annen retning, Tråante 2017), Samisk utstilling i KunstStallen (2019), Samisk senter for samtidskunst (grafikkutstillingen Coventus, 2019). 

Utvikling av samlingen

Vi arbeider videre med oppbygningen av samlingen gjennom nyanskaffelser. Samlingen sees som en helhet, ikke bare som innkjøp av enkelte verker. Det legges spesiell vekt på billedkunst og kunsthåndverk av kunstnere med tilknytning til fylket og landsdelen. I forbindelse med nyinnkjøp benytter vi NNKMs kunstfaglige kompetanse, da museums faglige stab fungerer som innkjøpskomité for vår kunstsamling. Kunstverk som skal inngå i samlingen må kvalitetssikres og gå gjennom denne faglige prosessen.

Til toppen