Utsmykking av fylkeskommunale bygg

Vi setter av midler til utsmykking av nybygg i tråd med den nasjonale kunstpolitikken om kunst i offentlige rom. Formålet med ordningen er å gjøre kunsten tilgjengelig for folk i hverdagen, og å styrke produksjon og formidling av kunst i fylket.

Fylkeskommunen setter i dag av omtrent 1% av byggebudsjettet til utsmykking. Det oppnevnes en utsmykkingskomité for hvert byggeprosjekt.

Den enkelte utsmykkingskomité skal bestå av fire representanter ifølge reglementet til KORO, statens fagorgan for kunst i offentlige rom. De fire er: en representant fra byggherren, en representant fra brukerne, en representant fra arkitekten og kunstnerisk konsulent. En representant fra vår avdeling for kunst- og kulturutvikling er sekretær for komitéen. 

Der hvor byggesummen tilsier at det settes av en svært liten del til utsmykking, vil det ikke være hensiktsmessig økonomisk å sette ned en utsmykkingskomité. Fylkeskommunen vil her benytte seg av Nordnorsk kunstmuseums faglige vurdering til innkjøp i samarbeid med fylkesbyggesjef, arkitekt og representant fra brukere.

Utsmykkingsoppdrag er både meritterende og inntektsbringende for kunstnere, og kan også stimulere til bli- og bolyst i landsdelen for kunstnere som får konsulent- og kunstneroppdrag. Ordningen bidrar også til å demokratisere kunstopplevelsene ved å gjøre kunst tilgjengelig der folk ferdes.

Rådgiving og kompetanse

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) tilbyr rådgiving og kompetanse i forbindelse med kunstprosjekter i kommunale og fylkeskommunale bygg. NNKS er landsdelens felles kunstnersenter og del av Den nordnorske kulturavtalen. NNKS har utarbeidet en Veileder for kunstprosjekter, for kommuner og fylkeskommuner som jobber med kunst i offentlige rom.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om prosjektstøtte fra KORO: Lokalsamfunnsordningen (LOK). KORO støtter prosjekter med høye kunstfaglige ambisjoner som bygger kompetanse med nasjonal overføringsverdi, og tilbyr også rådgivning etter avtale. KORO gir også støtte til formidlings- og kompetanseutviklingstiltak som bidrar til økt kunnskap om og interesse for kunst i offentlige rom.

Lenker

Til toppen