Utsmykking av fylkeskommunale bygg

Flere oppdrag med kunst i offentlige rom styrker både produksjon og formidling av visuell kunst.

Utsmykkingsoppdrag er både meritterende og inntektsbringende for kunstnere, og kan også stimulere til bli- og bolyst i landsdelen for kunstnere som engasjeres fra andre steder i landet. I byggebudsjettene til offentlige bygg settes det av midler til utsmykking.

Troms og Finnmark fylkeskommune setter pr. i dag ca.  1% av byggebudsjettet til utsmykking. Det oppnevnes en utsmykkingskomité for hvert byggeprosjekt.

Den enkelte utsmykkingskomité skal bestå av fire representanter ifølge reglementet til Kunst i offentlige rom (KORO): en representant fra byggherren, en representant fra brukerne, en representant fra arkitekten og kunstnerisk konsulent. Representant fra Kulturavdelingen er sekretær for komitéen. I tillegg til egenfinansiering søker fylkeskommunen om prosjektstøtte fra KORO (Kunst i offentlige rom).

Der hvor byggesummen tilsier at det settes av en svært liten del til utsmykking, vil det ikke være hensiktsmessig økonomisk å sette ned en utsmykkingskomité. Kulturavdelingen vil her benytte seg av Nordnorsk kunstmuseums faglige vurdering til innkjøp i samarbeid med Fylkesbyggesjef, arkitekt og representant fra brukere.

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) tilbyr rådgiving og kompetanse i forbindelse med kunstprosjekter i kommunale og fylkeskommunale bygg. Nordnorsk kunstnersenter er landsdelens felles kunstnersenter og del av Den nordnorske kulturavtalen.

Til toppen