Nå kan du søke midler til skjøtsel/skilting/tilrettelegging av kulturminner i Finnmark i 2023

Nå kan man søke støtte på inntil kr. 40.000,- til skjøtsel, skilting og tilrettelegging av kulturminner.

Et par eldre sjåer kan sees i et åpent landskap ved sjøen. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Makkenes, Vadsø kommune. Håkon Kreilinger/TFFK

Dette gjelder eiere av kulturminner, lag og foreninger, samt museer og kommuner som forvalter kulturminner i det geografiske området Finnmark.

Prosjekter med egenandel/egeninnsats blir prioritert.

Ivareta kulturminner

Det er mange kulturminner som faller utenom fylkeskommunale og andre ordinære støtteordninger men som likevel er viktige kulturminner. Formålet med midlene som lyses ut nå er å bidra til at kulturminner fra nyere tid, og ikke-fredete kulturminner blir ivaretatt gjennom skjøtsel, skilting og tilrettelegging.

Tiltak det gis støtte til kan som eksempel være ikke-arkeologiske Fotefar-mot-nord-prosjekter, krigsminner og kvenske eller norsk-finske kulturminner. Tilskuddsmidlene er avsatt til bruk i det geografiske området Finnmark.

Det gis ikke tilskudd til:

Istandsetting av bygninger og anlegg, sikringstiltak, foredrag/seminar og liknende, registrerings- og dokumentasjonsarbeid.

Krav til søknad

Søknaden skal inneholde:

  • Navn på søker, og eventuelt eier. Er søker en annen enn eier må det foreligge bekreftelse/fullmakt fra eier for tiltaket. Det må foreligge kontaktinformasjon som telefon-nummer, e-postadresse, postadresse, bankkontonummer og fødsels- og personnummer eller eventuelt organisasjonsnummer.
  • Beskrivelse av kulturminnet med gårds- og bruksnr. og kommune.
  • Beskrivelse av tiltak.
  • Budsjett med kostnadsoverslag med spesifiserte utgifter.
  • Finansieringsplan

Krav til rapportering

Tilskudd utbetales etter rapport som skal inneholde:

  • Beskrivelse av prosjektet, med dokumentasjon og bilder fra før, under og etter utført arbeid/tiltak.
  • Regnskap i henhold til budsjett, ved avvik skal avviket forklares.
  • Rapport sendes inn snarest og senest tre måneder etter av tiltaket er avsluttet.

Søknadsfrist: 15. mai 2023.

Tilskuddet vil være gyldig ut 2025.

Søknad sendes som epost til postmottak@tffk.no eller Troms og Finnmark fylkeskommune ved seksjon Kulturarv, Postboks 701, 9815 Vadsø. Merkes «Skjøtsel Finnmark»

Til toppen