Restaurering av fredede og verneverdige bygg

Fredede og verneverdige bygninger som har behov for istandsetting bør gjennomgå en forsiktig restaurering etter antikvariske retningslinjer og prinsipper, slik at minst mulig endres.

Eier du et fredet hus?

Den beste måten å bevare bygningsarven på er gjennom den enkelte huseiers bruk og vedlikehold. Man er derfor avhengig av eiernes ønske om å ta vare på bygningene.

For mer informasjon om å eie et fredet bygg, se Riksantikvarens sider.

Det finnes også en interesseorganisasjon for eiere av fredede hus og anlegg, som heter Foreningen FREDET.

Arbeid på fredede bygninger

Eier og håndverker må være kjent med følgende: 

 1. Fredningsdokumentene inneholder retningslinjer for hva som er tillatt å gjøre med bygget. Arbeid/tiltak i strid med formålet med fredningen kan være straffbart. 
 2. Alt arbeid på fredede bygninger som går ut over vanlig vedlikehold må godkjennes av fylkeskommunen før arbeidet igangsettes. 

Vanlig vedlikehold

Vanlig vedlikehold kan utføres uten at du må kontakte fylkeskommunen for annet enn råd og veiledning. Hovedprinsippet for vedlikehold av fredede bygninger er å bevare de opprinnelige eller gamle bygningsdelene, for eksempel kledning, vinduer, dører, listverk og overflatebehandling, og detaljene så langt det er mulig. Til vedlikeholdet skal man bruke de samme materialene som opprinnelig ble benyttet, med opprinnelige teknikker og utførelse.

Det er lurt å ta en årlig kontroll av huset ditt. Ved jevnlig vedlikehold vil vedlikeholdsarbeidet bli en prosess og ikke et prosjekt. Et jevnt vedlikehold er den beste form for vern, og er i det lange løp også det mest økonomiske.

Er du usikker på hva som er vanlig vedlikehold, ta kontakt med fylkeskommunen.

Mindre og større endringer og reparasjoner

Fylkeskommunen kan godkjenne mindre vesentlige endringer på fredede hus og anlegg. Kulturminneloven § 15a sier at det i særlige tilfeller kan gjøres unntak fra vedtak om fredning og fredningsbestemmelser for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i fredede kulturminner.

Det må søkes om tillatelse (dispensasjon) for større reparasjoner og endringer, se eksempler i listen under. Kulturminneforvaltningens oppgave er å passe på at det ikke blir gjort så mange endringer at det til slutt er lite igjen av den opprinnelige bygningen.

Før større utbedringsarbeider settes i gang, må du henvende deg til fylkeskommunen, helst på et tidlig stadium i planleggingen; i første rekke for å få råd og veiledning, dernest for å få rede på hvilke tiltak du kan regne med å få godkjent.

Eksempler på tiltak det må søkes dispensasjon for:

 • Hel eller delvis utskifting av grunnmur, vegger, bjelkelag eller tak.
 • Utskifting av utvendig veggkledning, taktekking, vinduer, dører, listverk og piper. 
 • Utskifting av veggfast inventar, som skap, senger, benker og ovner. 
 • Endring av malingtype, farge, fjerning av eldre fargelag, overmaling av dekor og lignende.
 • Ombygging/modernisering av rom.
 • Montering av varmepumper.
 • Tilbakeføring av bygningen til tidligere dokumentert tilstand. 

Når du skal restaurere

 1. Gjør forundersøkelser og samle inn informasjon om bygningen, og spør om råd og veiledning. Spør gjerne to ganger for mye enn en gang for lite! 
 2. Dokumenter restaureringsprosessen med bilder før, under og etter restaurering. 
 3. Grunnregelen for antikvarisk restaurering er at det er bedre å vedlikeholde enn å reparere, og det er bedre å reparere enn å skifte ut. Aksepter spor etter tidens gang og skjevheter dersom det fungerer bygningsteknisk. 
 4. Det brukes samme metode og materialer som det opprinnelige. 
 5. Endre kun det du må, mest mulig av gamle bygningselementer og detaljer bør bevares. Må du fjerne så ikke kast gamle bygningsdeler – tenk gjenbruk og miljø.
 6. Tenk reversible løsninger, det er bedre å legge til noe enn å fjerne noe. Hovedregelen er at det du gjør skal kunne fjernes, og bygget fremstå som før du gjorde endringen.

På denne måten blir bygningens historiske utvikling og kildeverdi ivaretatt og synlig.

Til toppen