Fartøyvern

Fylkeskommunen har forvaltningsansvaret for fartøy på Riksantikvarens verneliste. Dette inkluderer fartøy som er fredet, som er i en fredningsprosess og fartøy som har formell status som vernet skip.

Vi har også ansvar for å behandle søknader om vernestatus, dispensasjon fra vedtaksfredning og søknad om utførsel. Riksantikvaren fatter vedtak.

For øvrig gir vi råd og faglig veiledning i saker knyttet til verneflåten.

Søk vernestatus

Riksantikvaren kan tildele status som vernet skip etter søknad fra eier og positiv innstilling fra fylkeskommunen der fartøyet hører hjemme.

Status som vernet skip er et samarbeid mellom direktoratene Riksantikvaren og Sjøfartsdirektoratet. Det er nedfelt i Sjøfartsdirektoratet sitt regelverk at Riksantikvaren skal fatte vedtaket som gir tilgang til statusen.

Søknadsskjema og ytterligere informasjon finnes på Riksantikvarens nettsider.

Her finner du en oversikt over verna og freda fartøy i Troms og Finnmark (PDF, 124 kB)

Tilskudd

Tilskuddsordningen for post 74 (tilskudd til fartøy) blir først overført til Fylkeskommunen fra høsten 2020, med virkning fra søknadsprosessen for 2021. Det vil fortsatt være Riksantikvaren som fordeler midlene fylkeskommunene får til rådighet over statsbudsjettet.

Målet med tilskuddsordninga er å sikre og sette i stand freda fartøy og et utvalg av fartøy som er tildelt status som verna skip, der eier skriftlig har akseptert å følge Riksantikvaren sine antikvariske retningslinjer. Målgruppa er eiere og forvaltere av freda fartøy og fartøy der det er inngått avtale mellom Riksantikvaren og eier om status som verna skip.

Søk tilskudd

Til toppen