Tanabedrift får utbytte av fylkeskommunens leverandørutvikling

Her ser vi to mannlige vernepliktige i grønt og en sivil mann, de står å ser på tre snøscootersleder. Det er vinter. - Klikk for stort bildeFrode Utsi sammen med vernepliktige fra førstegangstjenesten som har tjeneste i Grensevakten, Garnisonen i Sør-Varanger (GSV). Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune Frode Utsi AS har utviklet sleder for arktisk klima, det fikk Forsvaret til å banke på døren. De første er allerede levert. Fylkeskommunens leverandørutvikling viser resultater.

Snøscooter og ATV-forhandleren har nylig ferdigstilt en industrihall i disse dager for å dekke fremtidig behov for blant annet sleder for arktisk vær og vind. Fylkeskommunens Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret har hatt en finger i spillet.

Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret

Prosjektet har som mål å øke den lokale verdiskapningen gjennom forsvarets tilstedeværelse i regionen, spesielt med fokus på investeringen i forbindelse med re-etableringen av Finnmark Landforsvar ved Porsangmoen.

Fakta om gjenopprettelsen av Finnmark landforsvar

  • Stortinget vedtok i 2017 å gjenopprette Finnmark landforsvar. Dette skjedde etter anbefaling fra Landmaktutredningen fra 2016, og etter behandling av stortingsproposisjon nr. 2 i 2017; den såkalte Landmaktproposisjonen.
  • Det ble lagt til grunn at den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsa et særlig stort behov for enhetlige ledelse og planlegging i landsdelen, så vel som en styrket tilstedeværelse av landmilitære styrker i Finnmark. (Kilde: Store norske leksikon)

Økt kompetanse blant små og mellomstore bedrifter (SMB) innen offentlige anskaffelser er et av virkemidlene som er iverksatt. Videre er det fokus på å bli bedre kjent med forsvarsaktører som Forsvarsbygg (FB), Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi).

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) definerer målgruppen, SMB, som bedrifter med under 100 ansatte. De små og mellomstore bedriftene utgjør nemlig mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge, og 47 prosent av de ansatte i privat sektor. De står samlet for nær halvparten av den årlige verdiskapingen i landet – nær 700 milliarder kroner.

Prosjektet leverandørutvikling Forsvaret samarbeider tett med Sápmi næringshage AS, NHO/NHO Arktis og Forsvarsbygg.

Etableringen av prosjektet begynte allerede i 2018 etter dialog om langtidsplanen for forsvaret med Sjef Hæren som ønsket støtte fra fylkeskommunen knyttet til realiseringen av forsvarets investering på 1,5 milliarder på Porsangmoen. Porsanger kommune oppfordret fylkeskommunen å bidra med dedikert ressurs.

Desember 2019 vedtok fylkesutvalget i tidligere Finnmark fylkeskommune å innvilge midler for etablering av prosjektet.

Fakta om FB, FLO, FMA, FFI og FSi

  • Forsvarsbygg ble oppretta i 2002. De er i dag den største offentlige eiendomsaktøren i Norge. Deres hovedoppgave er planlegging, utbygging, forvaltning, utleie og salg av Forsvarets eiendommer. FB er en egen etat, og ikke en del av Forsvaret. (Kilde: Store norske leksikon)
  • Forsvarets logistikkorganisasjon ble oppretta i 2002. De har ansvar for å levere logistikktjenester til Forsvaret og forsvarssektoren i fred, krise, konflikt og krig. FLO utvikler logistikkonsepter tilpasset Forsvarets operative avdelinger og enheter, og inngår beredskapsavtaler med norske sivile leverandører av logistikktjenester. (Kilde: Store norske leksikon)
  • Forsvarsmateriell ble oppretta i 2016. Forsvarsmateriell har som hovedoppdrag å sikre at Forsvaret og øvrige virksomheter i forsvarssektoren får tilgang på kostnadseffektivt og sikkert materiell i tråd med vedtatte langsiktige planer. (Kilde: Store norske leksikon)
  • Forsvarets forskningsinstitutt ble grunnlagt 1946. Er en tverrvitenskapelig institusjon med formål å drive forskning og materiellutvikling for Forsvarets behov. (Kilde: Store norske leksikon)
  • Forvars- og sikkerhetsindustriens forening en norsk interesseorganisasjon for industri-, leverandør- og kompetansebedrifter som har forretningsmessige interesser knyttet til leveranser av produkter, varer og tjenester mot markeder innenfor forsvar, sikkerhet og beredskap nasjonalt og internasjonalt. (Kilde: Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening)

– Et solid næringsliv i nord

Prosjektet har fokus på økt lokal verdiskapning gjennom Forsvarets tilstedeværelse i regionen. Virkemidlene for å oppnå dette er blant annet mobilisering og kompetanseheving blant regionens næringslivsaktører. I dag, et par år etter prosjektets oppstart, har fylkeskommunen og Sápmi næringshage AS opparbeidet et nettverk av bedrifter som på sitt vis er interessert i forsvarsmarkedet.

En mann står under et stort monument i stål med to søyler. Han er alvorlig. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) foran Gjenreisningsmonumentet i Vadsø fra 1986 som skal minne om gjenreisningen etter andre verdenskrig. Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune  – Både med tanke på bolyst og i en sikkerhetssammenheng er det viktig at vi har et solid næringsliv i nord som kan skape arbeidsplasser, uttalte fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) da det ble vedtatt.

Styrking av regionens leverandører er viktig for fylkeskommunen.

En kvinne står utenfor et større bygg, hun har et nedtonet smil, det er overskyet. - Klikk for stort bildeFylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen (Sp). Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune – Det er særs positivt at fylkeskommunes prosjekt gir slike ringvirkninger blant regionens leverandører, uttaler fylkesråd for plan, næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). 

Hun mener det styrker andre forhold også.

– Det bidrar til å styrke beredskapsevnen samtidig som det bremser den demografiske utviklingen vi står foran, avslutter fylkesråden.

Aktivitet og resultat

Fylkeskommunen har gjennomført rundt 15 webinar á 1 time i perioden oktober 2020 til juni 2021, samt to leverandørseminar i henholdsvis Lakselv høsten 2021 og Vadsø vinteren 2022.

Leverandørseminaret i Lakselv hadde fokus på å gjøre leverandørene bedre kjent med Forsvarsbygg som oppdragsgiver. Under leverandørseminaret i Vadsø ble deltakerne bedre kjent med flere oppdragsgivere i tillegg til Forsvarsbygg og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

Fellesnevneren for leverandørseminarene er økt kompetanse innen utvalgte områder av regelverket for offentlige anskaffelser, herunder oppdragsgivers mulighetsrom for å rigge anbud slik at også SMB kan delta i konkurransen. Leverandørseminarene ble gjennomført parallelt fysisk og digitalt. Her deltok bl.a. Frode Utsi AS med to representanter.

– Deltakelse på prosjektets leverandørseminar og webinar/kompetansehevingstiltak har økt vår kompetanse og forståelse av hvordan Forsvaret er rigget og bidratt til at vi har fått avtale om leveranser, forklarer Utsi.

Tanabedriften utvider

Frode Utsi AS har hatt butikk i Tana bru i over 30 år. Varesortimentet har utvidet seg gjennom årene og kundemassen har blitt større – Forsvaret er en av dem.

Juni i fjor startet de byggingen av det nye anlegget på nærmere 2000 kvadratmeter. Prislappen har vært i underkant av 30 millioner kroner.

Her ser vi to kvinner og èn mann som går i en stor og tilsynelatende ny hall, den er mørk i malingen, og hallen er godt belyst. Mannen peker i retning høyre. - Klikk for stort bildeRykende fersk industrihall i Tana bru: (f.v.) prosjektleder for Prosjekt Leverandørutvikling, Mona Halvari i fylkeskommunen, Frode Utsi og kona til Frode, Tove Julianne Utsi, er daglig leder i bedriften og står sentralt i utforming av investeringen. Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune  – Her skal selgerne våre sitte i åpne resepsjoner for å ta imot nye og eksisterende kunder, de er viktig at de er synlige for at kundene føler seg godt mottatt, forklarer Utsi og peker mot den aktuelle plassen.

Utsi fortsetter med å fortelle at det kan bli mulighet for å ansette en til selger. I dag har de to.

Egenutviklede produkter har vekket interesse hos Forsvaret

Utsi forteller at han i utgangspunktet utvikler produkter for eget behov.

– Men så klart har Forsvaret behov for det samme, vi deler det samme arktiske klimaet, forteller han.

Utsi, som også er reineier, trenger å beskytte seg mot værbittheten Øst-Finnmark har å by på. Et samisk ytterplagg er en klar favoritt å hive på kroppen når han skal opp på scooteren for å se til flokken. En pesk. Han har til og med utviklet sin egen.

Her ser vi en stor, lang og hvit frakk for utendørsbruk, den henger på en butikkvegg. I forgrunnen kan vi se panseret på en snøscooter. - Klikk for stort bildePesk til pessvær Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune En pesk (samisk: «beaska») er en lang, romslig frakk. Man skal kunne bevege seg uhemmet, arbeide og bevege seg fritt og samtidig holde seg varm og tørr. Både ermene og resten av drakten er utformet slik at den ikke skal stramme på noen som helst måte. Det samiske ytterplagget ble i utgangspunktet laget av reinsdyrskinn, gjerne reinkalv, men det kan være vanskelig å få tak i materiale, og det er få som behersker skinnsøm. Nå finner man pesker hos Frode Utsi AS i både svart og hvitt, laget av 100 prosent polyester, fôret eller ikke.

– Vi tok faktisk utviklingskostnadene på denne pesken selv. Den er kjedelig å se på, men den er varm og funksjonell!, forteller forretningsmannen og reineieren.

Utsi viser frem flere av peskene i butikken.

– Det var et par befaler som var innom butikken, og fikk øye på pesken. De fikk fire pesker til prøving og når den hvite varianten var ferdigprodusert slo disse an, forklarer Utsi og viser bilder fra prøvetakingen.

Det var gjennom dette at Forsvaret også fikk nyss om en slede til snøscooter han har utviklet. De knyttet kontakt og videre samarbeid var etablert.

Frakt i vinterhalvåret til besvær      

Da fylkeskommunen besøker forretningen i Tana bru tidligere i vinter, er personell fra Forsvaret på vei fra Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), også kjent som Grensevakten. De skal hente fire nyproduserte sleder for deres snøscootere.

Å patruljere og overvåke den 198 kilometer lange norsk-russiske grensa krever sitt utstyr.

Utsi har utviklet en lett, slitesterk slede. Det er gjennom eget behov som reindriftsutøver at sleden har blitt utviklet gjennom flere piloter. Det viste seg at behovet for en slik slede også var i Forsvaret og avtale om levering kom på plass.

Her ser vi en ung, mannlig soldat som laster inn en svart snøscooterslede. - Klikk for stort bildeSnøscooterslede for arktisk ferdsel lastes inn en Scania 93M og skal videre til Garnisonen i Sør-Varanger. Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune Det er en vid bredde av vernepliktige på snøscootere som møter det arktiske klimaet for første gang, ofte vernepliktige i førstegangstjenesten.

– De har en tøff tjeneste her, og sledene er utviklet for akkurat disse værforholdene og er med på å løse logistikkutfordringer, avslutter Utsi.

Små og mellomstore bedrifter inviteres til temasamling

Sjefen for Finnmark Landforsvar, Tomas Beck, og Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret inviterer regionens små og mellomstore bedrifter til temasamling med Forsvaret den 26. april, Garnisonen i Porsanger. Gjennom deltakelse møter man forsvarsaktører som ivrer etter å fortelle om de ulike mulighetene regionens SMB finner i forsvarsmarkedet og som kan være potensielle kunder for regionens SMB leverandører.

Beredskap er næringsliv, næringsliv er beredskap – vi bygger hverandre for fremtiden!

Til toppen