Landbruk – fylkeskommunens rolle

Som del av regionreformen fikk fylkeskommunen fra 2020 en større rolle innenfor landbruk. Oppgaver som tidligere ble tatt hånd om av Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Innovasjon Norge, ligger nå i oppgaveporteføljen til fylkeskommunen.

Fylkeskommunens oppgaver på landbruksområdet:

  • Videregående skoletilbud innen naturbruk/landbruksfag og voksenagronom.
  • Leder for Regionalt partnerskap landbruk i Troms og Finnmark. Medlemmene i partnerskapet er Troms Bondelag, Finnmark Bondelag, Troms Bonde- og Småbrukarlag, Finnmark Bonde- og Småbrukarlag, Sametinget, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Innovasjon Norge Arktis.
  • Prosessansvar for Regionalt Næringsprogram med tilhørende handlingsprogram. 
  • Troms og Finnmark fylkeskommune leder den områderettede satsingen Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord vedtatt i Jordbruksavtalen 2022.  

Virkemiddelordninger:

​​​​​Les oppdragsbrevet for 2023 fra Landbruks- og matdepartementet til fylkeskommunen. (PDF, 421 kB)

Planer på landbruks- og matområdet

Følgende planer med tilhørende handlingsprogram gjelder pr februar 2023: 

Troms og Finnmark fylkeskommune:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark:

Tidligere tildelinger RT- og RK-ordningene

Oversikt over prosjekt støttet av TFFK over ordningene: Regionale tilretteleggingstiltak, og Rekruttering og Kompetanseheving i landbruket i 2020, 2021 og 2022 finner du under.

Til toppen