Næringsstrategi for Troms

Målet med strategien er å utvikle et bærekraftig næringsliv som gir sunn og lokal verdiskaping i Troms.

Strategi for næringsutvikling har som målsetning å bidra til bærekraftig verdiskaping, økt sysselsetning og styrket FoU-virksomhet i Troms.

Strategien skal legge til rette for utvikling, koordinering og samhandling for å hente ut synergieffekter på tvers av næringene og virkemiddelaktører.

I tillegg skal strategien være et styringsverktøy for næringsutvikling og sikre regionale prioriteringer.

Utfordringer og muligheter

Troms og Finnmark fylke har sterke næringer, herunder fiskeri og havbruk, reiseliv, landbruk, reindrift, mineraler, energi, maritim, petroleum, tilknyttede næringer og tjenesteytende næringer.

Vi ser et behov for en overordnet strategi som favner de utfordringer og muligheter som fylkets næringsliv står overfor de kommende årene.

Det er en klar forventning om at strategien setter retning, tar tydelige valg og ser helheten i regionen. Fylkeskommunens virkemidler skal i samspill med øvrige aktører og institusjoner i fylket, utvikle regionen og finne tiltak som bidrar til en helhetlig strategi for bærekraftig vekst.

Slik organiserer vi arbeidet

Fylkeskommunen er prosjektleder for arbeidet, og det er nedsatt en prosjektgruppe som skal utvikle strategien med bakgrunn i innspill fra møter med næringen. Slike strategier har ikke prosesskrav etter plan og bygningsloven.

Næringsstrategien skal bygges på bred medvirkning fra samarbeidspartnere og næringsliv, og det legges derfor opp til workshops med relevante aktører. Disse planlegges gjennomført i perioden september til oktober 2022.

I tillegg legges det opp til workshops med ønske om tilbakemelding på foreløpig strategiutkast i desember 2022. Møtene legges opp til å arrangeres i hensiktsmessige grupperinger.

Smart spesialisering blir brukt som metodikk i arbeidet. Smart spesialisering er en metode for regional næringsutvikling, hvor regionen fremmer fornyelse og omstilling gjennom å identifisere og utnytte muligheter for framtidig konkurranseevne.

Les mer om smart spesialisering he

Fremdriftsplan

Næringsstrategien legges fram til politisk behandling i fylkestinget i mars 2023.

Prosjektstart: Januar 2022

Organisering og analyse: Februar – april 2022

Medvirkningsprosess: September – oktober 2022

Intern forankring: Oktober 2022

Høringsrunder:  Desember 2022

Ferdigstillelse: Februar 2023

Fylkestinget: Mars 2023

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Anita Irene Andresen dersom du har spørsmål eller innspill til næringsstrategien.

E-post: Anita.Irene.Andresen@tffk.no

Til toppen