Strategi for næringsutvikling i Troms 2023-2028

Forordet

Det er med stor glede jeg legger frem våre nye næringsstrategier for Troms og Finnmark, strategier som vil gi strategisk retning og styrke prioriteringene i næringsarbeidet framover. 

I tråd med oppstartsmelding av januar 2022 er det gjennomført ulike prosesser i Troms og i Finnmark tilknyttet strategi-arbeidet og utarbeidet separate nærings-strategier for de to kommende fylkene. 

Strategi for næringsutvikling Troms og Næringsstrategi Finnmark 2023 - 2024 er begge utarbeidet etter metodikken «Smart spesialisering». Det betyr at strategiene skal identifisere og bygge på regionens fortrinn og slik indentifisere det som kan være framtidige næringsmuligheter i regionen. FNs bærekraftsmål har også vært en viktig rettesnor for arbeidet. For at vi skal lykkes med klimaomstilling, samtidig som vi øker verdiskapningen i fylket, må all næringsutvikling framover være forankret i bærekraftsmålene. 

I Troms har forankring har vært et viktig stikkord i prosessen og jeg ønsker å takke alle som har bidratt med innspill til denne strategien. Alle i Troms, fra offentlig og privat sektor, politikere, forskere, innbyggere og næringsliv, har gjennom høsten 2022 hatt mulighet til å påvirke arbeidet. Vi tror dette sikrer at strategien vil være både relevant og gjennomførbar.

Samarbeid vil fortsatt være viktig framover når det skal lages handlingsplaner hvor mål, partnerskap og prioriteringer konkretiseres og legger grunnlaget for det virkelige arbeidet som skal gjøres.

Strategiens visjon «Troms skal være en drivkraft for innovativ, grønn og bærekraftig utvikling i nord» bygger på innspillene, arbeid og ulike kunnskaps-grunnlag. For å oppnå visjonen trenger vi et grønnere næringsliv, bærekraftig ressursbruk, attraktive samfunn, og det må bygges på det arktiske perspektivet.

Det globale samfunnet står ovenfor kriser som endrer næringslivets hverdag og rammebetingelser. Næringslivets evne til å håndtere krisene vil påvirke samfunns- og næringslivets utvikling framover. Det er et mål at fylkeskommunens rolle som samfunns-utvikler og regional utviklings-aktør styrkes. Da er det viktig at vi samarbeider godt og drar i samme retning, og det håper og tror jeg strategiene vil bidra til. 

Karin Eriksen
Fylkesråd for næring, plan og miljø
24. Januar 2023

Næringsstrategien kort fortalt

Næringsstrategi for Troms skal gjelde fram til 2028 og beskriver mål, satsingsområder og hvordan vi skal nå målene, se illustrasjon under. Tilhørende handlingsplaner skal beskrive tiltak og aktiviteter som vil gjennomføres i samarbeid med partnerskap.

Illustrasjon som viser hvilke pilarer næringsstrategien er bygd opp på.  Innholdet framkommer i teksten videre i dokumentet.  - Klikk for stort bilde
Til toppen