Strategi for næringsutvikling i Troms 2023-2028

Handlingsdel

Næringsstrategien bygger på metodikken smart spesialisering og gjelder til 2028. Strategien vil realiseres gjennom handlings-planer med konkretere og målbare mål og delmål.

Smart spesialisering

Smart spesialisering er en metodikk som krever åpenhet og samhandling mellom ulike aktører, og god samhandling mellom de ulike verktøyene og aktørene er viktig. Denne strategien bygger på smart spesialiseringsmetodikken til EU. Med smart spesialisering ønsker man å lære av tidligere erfaringer fra regionale utviklingsstrategier, og sette fokus på de ulike regionenes fortrinn. I samarbeid med nærings- og samfunnsliv kreves det gode analyser av regionenes muligheter, fordeler, utfordringer og suksesskriterier med påfølgende forslag til prioriterte tiltak for å skape innovasjon og vekst.

Verktøy

Som samfunnsutvikler har fylkeskommunen flere verktøy som samarbeid, rådgivning, prosessarbeid, oppdragsbrev, økonomiske støtte-ordninger og forvaltningsoppgaver. Det er viktig med god kunnskap om internasjonale, nasjonale og regionale verktøy, og å bidra til å utvikle eksisterende og nye verktøy. Fylkeskommunen kan bidra til å oversette nasjonale og internasjonale verktøy i en regional kontekst.

Partnerskap

Troms fylkeskommune ønsker et bredt næringsrettet partskap, og vil etter 2024 etablere «Partnerskap for nærings- og samfunnsutvikling i Troms».  Dette partnerskapet vil bestå av aktører som for eksempel UiT Norges arktiske universitetet og annen instituttsektor, NHO Arktis, Sametinget, Innovasjon Norge Arktis, representanter fra de fire regionene, LO Troms og Finnmark, NAV Troms og Finnmark, Statsforvalteren Troms og Finnmark, Norges forskningsråd, Siva og KS Nord-Norge.

Nettverk

Andre aktuelle nettverk kan være allerede etablerte møteplasser i regi av fylkeskommunen. I tillegg vil ulike eksterne nettverk, konferanser og møteplasser som i større grad er knyttet til enkeltsektorer eller aktører være viktige arenaer.

Handlingsplan

Prioritering av innsats, metode for gjennomføring, forpliktende samarbeid med relevante aktører og bruk av økonomiske virkemidler vil skje gjennom handlingsplaner tilknyttet de ulike satsingsområdene.

Handlingsplanene skal:

  • Konkretisere satsinger og mål og gi et bilde av hva som skal oppnås i perioden
  • Konkretisere resultat- og effektindikatorer
  • Identifisere riktig metode, aktuelle virkemidler og samarbeidspartnere
  • Identifisere eventuelle videre kunnskapsbehov
  • Legge grunnlag for oppdrag til operativt ansvarlige
  • Bidra til å prioritere innsats og ressurser

Det er viktig at handlingsplanene har gode måleindikatorer slik at det kan holdes oversikt over utviklingen, som kan bidra til gode evalueringer og læring for videre arbeid. En slik porteføljestyring av handlingsplanene vil sørge for gode og tydelige prioriteringer, og at nytteeffekten blir best mulig.

Andre planer og strategier

Strategi og handlingsplaner bygger på andre relevante planer og strategier på internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå, samt ulike kunnskapsgrunnlag. Tema i strategien er sammenfallende med flere tema i Fylkesplan for Troms 2014-2025.

Strategien vil ses i sammenheng med de langsiktige utviklingsmålene og satsingsområdene i «Se nord» og fylkeskommunale planer som Regional planstrategi for Troms og Finnmark, Regional plan for klimaomstilling, Regional transportplan, Reiselivsstrategi for Troms og Finnmark, Tromsvekstavtalene, Mineralstrategi for Nord-Norge med flere.

Til toppen