Kompetansepilot

Kompetansepiloter var i 2020 en ny, treårig søknadsbasert tilskuddsordning som fylkeskommuner kunne søke om midler fra.

Kompetansepiloter skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for bedre samsvar mellom små virksomheters behov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak i Distrikts-Norge.

Ordningen er finansiert over Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) og forvaltet av Kompetanse Norge, som fra 1. juli 2021 er en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Lokale pilotprosjekter

Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) søkte og fikk innvilget til sammen 4,4 millioner kroner over tre år til kompetansepilotprosjekter i fylket.

Lokale prosjektledere er Nina Greiner Iversen ved Sør-Varanger Utvikling og Tuomi-Tuulia Ervasti ved Campus Nord-Troms. Fylkeskommunen har overordnet ansvar for utvikling og rapportering.

Det jobbes for tiden med utvikling av aktiviteter og kompetansehevingstiltak i regi av prosjektet.

Kontaktpersoner

Se også:

Til toppen