Omstilling

Status som omstillingsområde er vanligvis noe som gis til en kommune eller region der det lokale næringslivet forvitrer, eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt. I slike tilfeller kan det være behov for ekstraordinære midler for å tilrettelegge for omstillings- og nyskapingsarbeid.

Omstillingsstatus kan maksimalt vare i seks år. Fylkeskommunen avgjør hvem som får denne statusen.

Omstillingsområdene får årlig påfyll av fond som skal benyttes til utviklingsarbeid. Kommuner med omstillingsstatus får ikke innvilget kommunalt næringsfond i omstillingsperioden. Dette arbeidet medfører også en tettere oppfølging av arbeidet fra Innovasjon Norge og fylkeskommunen. For mer utfyllende informasjon om omstilling, se nettsiden regionalomstilling.no

Arbeidet med omstilling er inndelt i fire faser:

 1. Avklaringsfasen
 2. Strategi og forankringsfasen
 3. Gjennomføringsfasen
 4. Avslutningsfasen

Hvem kan søke?

Kommuner eller områder som:

 • Har et ensidig næringsgrunnlag med særskilte store omstillings- og nyskapingsoppgaver.
 • Akutte eller langvarige endringer i arbeidsmarkedet i form av nedlegging/nedbygging av hjørnesteinsvirksomhet.
 • Har store langsiktige utfordringer i omstrukturering av næringslivet eller særskilte omstillingsbehov.

Kriterier for statlig ekstrainnsats (akutte omstillingsbehov)

Kriteriene for at staten kan vurdere å bidra med ekstraordinære midler er:

 • Reduksjonen i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedriften/næringen bør være betydelig over en 3-års periode.
 • Reduksjonen bør som hovedregel utgjøre minst 15 prosent av den totale sysselsettingen i kommunen.
 • I absolutte tall bør nedleggelsen som et minimum ligge på 150 personer. I helt særskilte tilfeller bør det imidlertid vurderes om en kan gå noe lavere på små og isolerte steder.

 Krav til søknad om omstillingsstatus

 • Søknaden om omstillingsstatus må bl.a. inneholde: Bakgrunn for hvorfor man ønsker å bli omstillingskommune, kommunal forankring, situasjonsbeskrivelse i kommunen og beskrivelse og forenklet analyse av særlige utfordringer.

Støttenivå og finansiering for omstillingskommuner

 • Inntil 75% av godkjent kostnadsgrunnlag.
 • Det forutsettes at kommunen bidrar med 25 prosent egenkapital

Fylkeskommunens rolle i omstillingsarbeidet

 • Fylkeskommunen følger utviklingen i kommunene og har et særlig ansvar for å avdekke sårbarhet i kommunene. Fylkeskommunen kan iverksette en samfunnsmessig konsekvensanalyse for sårbare kommuner.
 • Resultatene fra konsekvensanalysen og søknaden fra kommunen skal sammen danne grunnlaget for vurdering av omstillingsstatus.
 • Tilrettelegge sammen med Innovasjon Norge slik at omstillingsarbeidet er organisert og driftet på en hensiktsmessig måte (www.regionalomstilling.no)
 • Oppfølging og kontroll av årlige søknader med handlingsplan og påfølgende tildeling av midler
 • Avklaringer med KMD omkring framdrift og årlig tildeling over statsbudsjettet
 • Ansvar for gjennomføring av midtveisevaluering av omstillingsprosjektet
 • Fast observatørstatus i omstillingsstyret
Til toppen