Vilt

Fylkeskommunen har ansvar for forvaltningen av høstbare arter av vilt, herunder elg, hjort, kanadagås og stripegås.

Våre oppgaver er å:

  • Sikre bestanden av de høstbare viltartene.
  • Arbeide for å fremme formålet med viltloven.
  • Veilede kommuner og rettighetshavere.
  • Utøve myndighet når det gjelder jakt- og fangsttider.

Ansvaret for de store rovdyrene, eksempelvis gaupe og jerv, ligger hos Miljødirektorartet og Fylkesmannen.

Som planmyndighet har fylkeskommunen en viktig rolle i å ta vare på viltets leveområdet, og å bidra til at den kommunale forvaltningen av elg ivaretar bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold.

Les mer om viltforvaltning i Troms i Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027 (PDF, 8 MB) og tilhørende handlingsprogram 2016-2019 (PDF, 540 kB).  

Bestandsvurdering av elg

Vurdering av elgbestanden i Troms 1990-2017 (PDF, 953 kB) Naturdata AS 2018

Vurdering av elgbestandene i Troms (PDF, 931 kB), Naturdata AS 2014

Skuddpremie

Kommunene i Troms er fra 2016 delegert myndighet til å fastsette skuddpremie etter viltloven § 51. Troms og Finnmark fylkeskommune og nabokommunene skal informeres om kommunens vedtak.

Skuddpremie kan kun innføres for viltarter som har jakttid og som gjør skade. Det er kun arter som tåler beskatning som vil omfattes av skuddpremieordninger.

Se også:

Forskrift om jakt- og fangsttider

Hjorteviltportalen

Sett og skutt

Statskog

Finnmarkseiendommen

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Til toppen