Hydrogensone Arktis - Strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark 2021

4 Mål, strategier og måleparameter

Hovedmål for strategien å redusere regionale klimagassutslipp og øke regional verdiskaping, gjennom etablering av en verdikjede for hydrogen i Troms og Finnmark.

4.1 Hovedmål og gevinst

Hovedmål for strategien å redusere regionale klimagassutslipp og øke regional verdiskaping, gjennom etablering av en verdikjede for hydrogen i Troms og Finnmark.

4.2 Delmål og strategier

Delmål 1: Det er etablert minst en storskala produksjon av ren hydrogen (grønt/blått) i regionen.

Delmål 2: Det er etablert regionale nye næringer/industri basert på sirkulære sidestrømmer og utnyttelse av biprodukter fra hydrogenproduksjonen (varme og oksygen).

Strategier:

 • Jobbe for at det etableres minst ett nasjonalt industriknutepunkt for hydrogen i regionen.
 • Bidra til at kommuner i Troms og Finnmark kan regulere og utvikle større næringsarealer som, i sameksistens med annen næring, egner seg for etablering av hydrogenproduksjon og ny næringsaktivitet/ industri tilknyttet hydrogenproduksjon.
 • Jobbe for at det etableres nødvendig infrastruktur for etablering av nye næringer/ industri tilknyttet hydrogenproduksjon.
 • Jobbe for at virkemiddelapparatet nasjonalt og regionalt har langsiktige og helhetlige støtte-/ låne-/garantiordninger som gir risikoavlastning og bidrar til etablering av en lønnsom produk- sjon av hydrogen og ammoniakk.
 • Jobbe for at det etableres regionalt forankret samarbeidsprosjekter tilknyttet hydrogen, og at disse samlet kan være berettiget for støtte fra virkemiddelapparatet.
 • Nasjonalt påvirke til at regionen har tilstrekkelig kapasitet i strømnettet til å forsyne eksisterende og ny næring med fornybar energi.
 • Jobbe for at det etableres god dialog mellom kommuner, utbyggere, lokalbefolkningen, samiske interesser og berørte rettighetshavere.
 • Jobbe for at det etableres gode prosesser for å ivareta forpliktelsene til konsultasjon jf Sameloven og ILO konvensjon 169.
 • Arbeide for at utdanningstilbudet innen høyere utdanning, videregående opplæring og fagskole samsvarer med behovene innen hydrogenbransjen og tilstøtende næringer.
 • Jobbe for at næringslivet får tilgang på nødvendig kapital.
 • Nasjonalt påvirke for et system for skattlegging som balanserer utbyggers behov, og gir kompensasjon til kommunen.
 • Forvente og legge til rette for at industriaktører etablerer en robust driftsorganisasjon lokalt, bruker lokale leverandører og rekrutterer lokalt
 • Nasjonalt påvirke for statlig økonomisk støtte til etablering av hydrogen/ ammoniakkfabrikk i regionen.
 • Jobbe aktivt for å tilrettelegge for økt bosetting i forbindelse med ny aktivitet i regionen, ek- sempelvis gjennom bolystprosjekter, utdanningstilbud, kulturtilbud, regulering av boligområ- der mm.

 

Delmål 3: Det er etablert minst to nasjonale hydrogenknutepunkter i regionen, med mulig- het for maritim transport og infrastruktur for regionalt forbruk.

Strategier:

 • Påvirke nasjonalt for etablering av nasjonale knutepunkter i Troms og Finnmark.
 • Jobbe aktivt for etablering av en sikker og tilstrekkelig infrastruktur for fyllestasjoner langs hovedvegnettet i regionen, samt langs viktige næringskorridorer.
 • Jobbe for at nasjonale myndigheter og virkemiddelaktører etablerer støtteordninger for infrastruktur til landbasert og maritimt forbruk av hydrogen.
 • Være pådriver for at etablering av ny infrastruktur skal involvere lokale leverandører, og gi ringvirkninger i form av økt lokal kompetanse og verdiskaping.
 • Jobbe for at maritim transport i større grad benytter nullutslipp drivstoff.
 • Bidra til at kommuner avsetter tilstrekkelig areal for utvikling i havn og bundet sjørettet areal på land.

Delmål 4: Det er etablert et regionalt marked for bruk av hydrogen.

Strategier:

 • Jobbe for at virkemiddelapparatet nasjonalt og regionalt har langsiktige støtte-/låne-/garantiordninger som gir risikoavlastning for brukere av hydrogen.
 • Jobbe for at brukere har en sikker tilgang på hydrogen, til en pris som forutsigbar og konkurransedyktig. Aktivt mobilisere aktører til bruk av differensieringskontrakter.
 • Satse på fornybar energi og miljøteknologi og legge til rette for fremtidige kompetansearbeidsplasser i regionen.
 • Stimulere markedet til økt bruk av hydrogen/ ammoniakk, eksempelvis spre kunnskap om hvordan hydrogen/ ammoniakk kan erstatte fossilt drivstoff og være en innsatsfaktor i industri.
 • Påvirke nasjonal og internasjonal politikkutforming slik at denne underbygger hydrogensatsingen i Troms og Finnmark.

Delmål 5: Regionale leverandører leverer til alle ledd i verdikjeden for hydrogen.

Strategier:

 • Legge til rette for lokal kvalifisering, slik at det regionale arbeidslivet har kompetanse til deltakelse i en verdikjede for hydrogen.
 • Koordinering av virkemiddelapparatet i regionen slik at denne understøtter utvikling av leverandørbransjen.
 • Jobbe for at nært samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner og tilrettelegge for læreplasser og praksis for lærlinger/ fagskolestudenter/ studenter.

Delmål 6: Offentlige aktører gjør bærekraftige og innovative innkjøp som støtter den regionale verdikjeden for hydrogen.

Strategier:

 • Jobbe for at offentlige anbud skal bidra til en overgang fra fossilt drivstoff til lav- og nullutslipp for transport i fylket.
 • Jobbe for at offentlige anbud, der det er mulig og hensiktsmessig, legger vekt på hydrogen/ ammoniakkbaserte løsninger i anbudskritierier.
 • Jobbe for at kollektivtransport i fylket har lav eller nullutslipp.
 • Jobbe for at fylkeskommunenes inntektssystem/fordelingsnøkkel endres, slik at det nasjonale nivået tar et medansvar for de ekstrakostnadene en overgang til nullutslipp for kollektivtransport innebærer.
 • Bidra til økt kompetanse om innovative og bærekraftige offentlige anskaffelser i regionen.

Delmål 7: Det er etablert nye prosjekter innen forskning, utvikling og innovasjon i tilknytning til en verdikjede for hydrogen.

Strategier:

 • Jobbe for at Troms og Finnmark skal bli et attraktivt testområde for utprøving av ny teknologi, eksempelvis elektriske- og hydrogendrevne fly.
 • Jobbe for å styrke samarbeidet mellom FoU sektoren, privat næringsliv og offentlige aktører i regionen.
 • Fylkeskommunen skal bidra som aktiv partner i forskning-, utvikling- og innovasjonsprosjekter tilknyttet bærekraft og hydrogen.
 • Arbeide for å tiltrekke oss nasjonale og internasjonale FoU miljø,, som ønsker å etablere seg i, eller styrke sin tilstedeværelse i regionen.

4.3 Måleparameter

Strategien består av hovedmål og delmål. Grad av måloppnåelse skal måles ved bruk av måleparameter skissert nedenfor. Målinger gjennomføres med en nullpunktsmåling i 2021, deretter en ny måling etter endt strategiperiode (2025/2026). I tillegg må estimater fra mulighetsstudie oppdateres annethvert år. Gjelder tallene for produksjon – forbruk – verdi (omsetning) – klimagassreduksjon.

Delmål 1 (produksjon)

 • Antall storskala produksjon av rent hydrogen.
 • Statlig økonomisk støtte til hydrogen og ammoniakk produksjon.

Delmål 2 (nye næringer)

 • Antall nye næringsareal (over 200 dekar) tilgjengelig for næringsaktivitet i tilknytning til hydrogenproduksjon.
 • Antall nye nærings-/industrietableringer basert på sirkulære sidestrømmer og utnyttelse av biprodukter fra hydrogenproduksjonen (varme og oksygen).
 • Antall nye nærings-/industriarbeidsplasser basert på sirkulære sidestrømmer og utnyttelse av biprodukter fra hydrogenproduksjonen (varme og oksygen).

Delmål 3 (Hydrogen knutepunkt og infrastruktur)

 • Antall etablerte fyllestasjoner
 • Antall nasjonale knutepunkt for hydrogen i regionen.
 • Mengden eksport av hydrogen/ ammoniakk
 • Mengden bunkring av hydrogen/ ammoniakk

Delmål 4 (marked/forbruk)

 • Regionalt forbruk av hydrogen/ ammoniakk.
 • Reduksjon av klimagassutslipp i transport, basert på bruk av hydrogen/ammoniakk.
 • Reduksjon av klimagassutslipp i industri, basert på bruk av hydrogen/ ammoniakk.

Delmål 5 (Leverandører)

 • Regionale leverandører til ulike ledd i verdikjeden for hydrogen.
 • Lokale leverandører til ulike ledd i verdikjeden for hydrogen.
 • Verdi av leveranser til verdikjeden for hydrogen.

Delmål 6 (offentlige anskaffelser)

 • Antall og verdi av hydrogenbaserte løsninger i offentlige anskaffelser tilknyttet offentlig tjenesteproduksjon i regionen.
 • Omfang og verdi av fylkeskommunale innkjøp av tjenester innen hydrogendrevet transport og kollektivtrafikk.

Delmål 7 (FoU aktivitet)

 • Antall og størrelse på nye FoU og Innovasjonsprosjekter med en tilknytning til en verdikjede for hydrogen. Antall nye nærings-/industrietableringer basert på sirkulære sidestrømmer og utnyttelse av biprodukter fra hydrogenproduksjonen (varme og oksygen).
Til toppen