Se nord - Geahča davás - Katto pohjaisheen

Regional planstrategi for Troms og Finnmark fylke for perioden 2020-2023 utarbeides med noen forbehold. Samtidig som planstrategien utarbeides, pågår det også et arbeid med å utrede en mulig deling av det sammenslåtte fylket.

Planstrategien utarbeides for fylket som helhet, men med bakgrunn i at de langsiktige målene og satsingsområdene vil være like aktuell uavhengig av fylkeskommunens sammensetting. Planstrategien skal brukes som styringsverktøy i en oppstartsfase også for to nye fylker. Ved en oppheving av sammenslåingen av Troms og Finnmark, kan de nye fylkestingene fatte nytt vedtak om hvilke regionale planer og strategier som skal utarbeides for henholdsvis Troms og Finnmark.

Hva er regional planstrategi?

Regional planstrategi ble innført som et nytt verktøy i den regionale planleggingen gjennom plan og bygningsloven av 2008 (§ 7-1), og er det eneste lovpålagte elementet i plansystemet på regionalt nivå. Troms og Finnmark fylkeskommune utarbeider nå 3. generasjons planstrategi, men det er samtidig den første for det sammenslåtte fylket.

Det regionale plansystemet omfatter regional planstrategi, regional plan og regional planbestemmelse. Alle disse vedtas av fylkestinget som er regional planmyndighet. Regional planlegging skal ligge til grunn for fylkeskommunal virksomhet, og skal være retningsgivende for kommunal planlegging samt statlig virksomhet i fylket. I de tilfeller hvor mål og retningslinjer i en regional plan fravikes av en kommune, gir det grunnlag for å fremme innsigelse til kommunal plan.

Regional planmyndighet skal, minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide regional planstrategi. Regional planstrategi er et verktøy for å ta stilling til hvilke regionale spørsmål som det er viktig for fylkestinget å arbeide med i valgperioden. Gjennom utarbeidelse av planstrategien defineres utfordringer som regionen står overfor, og det stimuleres til politisk debatt om utviklingsmuligheter og hva som er viktig å prioritere for å fremme ønsket utvikling. I 2014 ble det lagt en tilføyelse til § 7- 1 i pbl som klargjør at regional planstrategi skal angi langsiktige utviklingsmål. Bakgrunnen for tilføyelsen er at det er behov for å ta en overordnet måldiskusjon for fylkets utvikling under arbeidet med regional planstrategi. Arbeidet med regional planstrategi skal skje i samarbeid med kommuner, statlige og regionale aktører, samt andre berørte parter.

Videre tas det beslutninger om hvilke planer som skal utarbeides for å svare på de viktigste regionale utfordringene. På denne måten blir arbeide med regional planstrategi også en arena for dialog og samhandling, ved at ulike aktører og samarbeidsparter møtes for å diskutere utfordringer og mulige løsninger. Ikke minst skal regional planstrategi ha en oversikt over oppfølging av og medvirkning i det videre planarbeidet i perioden.

Tidligere planstrategier 

Det har tidligere vært utarbeidet regionale planstrategier i to perioder både Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Det er utarbeidet flere regionale planer etter pbl § 8-2 i begge fylkeskommunene.

Følgende regionale planer er utarbeidet fra de tidligere planstrategiene:

 • Fylkesplan for Troms 2014-2025
 • Regional plan fv. 91 Ullsfjordforbindelsen (Troms)
 • Regional transportplan for Troms 2017-2028
 • Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske 2016-2027 (Troms)
 • Regional plan for handel og service 2016-2025 (Troms)
 • Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021
 • Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025
 • Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028
 • Regional transportplan for Finnmark 2018-2029
 • Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016-2028
 • Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027
 • Regional vindkraftplan for Finnmark 2013-2025
 • Regional plan for Finnmark vannregion 2016-2021
 • Regional plan for norsk-finsk vannregion 2016-2021

Ifølge Forskrift om sammenslåing av Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune § 5 gjelder regionale planer etter plan- og bygningslovens kapittel 8 inntil fylkestinget i den nye fylkeskommunen har vedtatt nye planer. Når det kommer til fylkesplan for Troms, er denne utarbeidet med en overordnet funksjon, og det vil derfor være behov for en avklaring på om fylkesplanen fortsatt skal være gjeldende, eller om den skal erstattes av Regional planstrategi som nå er under utarbeidelse, og som har langsiktige utviklingsmål og satsingsområder for Troms og Finnmark.

Fylkesplan for Troms 2014 - 2025

Fylkesplanen er utarbeidet som en overordnet regional plan for Troms, og har til hensikt å være førende for nye regionale planer i det geografiske Troms. Formålet med fylkesplanen er å «etablere et felles og omforent grunnlag for den strategiske utviklingen av Troms fylke». Fylkesplanen har mål og strategier for langsiktig utvikling, og som legger føringer for prioritering av innsats.

Følgende gjennomgående tema er vektlagt i planen:

 • Nordområdene
 • Næring og kompetanse
 • Senterstrategi
 • Folkehelse

I tillegg er det et eget kapittel med regionalpolitiske retningslinjer. Fylkesplanen med retningslinjer vil kunne gi grunnlag for innsigelse etter plan- og bygningslovens § 5-4.

Samfunnsutvikling

Regional planlegging er et sentralt verktøy for samfunnsutvikling. I rollen som planmyndighet og samfunnsutvikler har fylkeskommunen utgangspunkt for å drive helhetlig samfunnsutvikling, på tvers av sektorer. Det er tre dimensjoner som definerer samfunnsutviklerrollen

 • Gi strategisk retning til samfunnsutvikling
 • Mobilisere privatsektor, kulturliv og lokalsamfunn
 • Samordne, koordinere offentlig innsats og virkemiddelbruk

De tre dimensjonene samsvarer godt med regional planlegging etter plan- og bygningsloven.

NIBR har i sin rapport 2015:17 “Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå” gitt noen implikasjoner av større regioner for regional samfunnsutvikling.

NIBR peker på at det er behov for at noen tar en kommuneoverskridende samfunnsutviklerrolle for å gi regional politisk retning, mobilisering og samordning. Regional planstrategi er et viktig verktøy for å gi den politiske retningen for ønsket utvikling i egen region.

Prosess 

Fylkestinget vedtok oppstart av arbeidet med regional planstrategi i sak 18/20, som ble behandlet i mars 2020.

Det har vært nedsatt interne arbeidsgrupper i fylkeskommunen som har hatt skriveansvar for henholdsvis kunnskapsgrunnlaget og den regionale planstrategien.

Som en følge av covid19-pandemien har det ikke vært mulig å arrangere innspillseminar i tradisjonell form. Innspill har i prosessen blitt hentet inn gjennom skriftlige tilbakemeldinger og digitale samlinger.

Det er invitert til å gi skriftlige innspill ved oppstart av arbeidet. Innen fristen 1.september 2020 var det kommet inn over 30 skriftlige innspill til kunnskapsgrunnlag og videre arbeid med regional planstrategi.

I månedsskiftet september/oktober 2020 ble det avholdt en samling i Tromsø med noen inviterte gjester. Samlingen ble streamet med mulighet for å gi innspill også for deltakere som ikke var til stede på samlingen. Det var over 40 deltakere i salen og over 200 fulgte streamingen.

I februar 2020 ble det avholdt dialogmøter med presentasjon av forslag til langsiktige mål og satsingsområder, med om lag 75 deltakere fordelt på fire møter.

Utkast til den regionale planstrategien sendes ut på høring 2.mars 2021, med høringsfrist 27.april 2021.

Den regionale planstrategien skal vedtas i fylkestinget i juni 2021.

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Plansystem
  1. 1.1 Plansystemet til Troms og Finnmark
  2. 1.2 Regional planstrategi
  3. 1.3 Regional plantyper
  4. 1.4 Regionalt arbeid som læringsprosess
  5. 1.5 Opplegg for medvirkning i regional planprosesser
 2. 2 Kunnskapsgrunnlaget «Det store bildet – Oppalašgovva - Konhaiskuva»
  1. 2.1 Kapittel 1. Senterstruktur og kommunikasjon
  2. 2.2 Kapittel 2. Bolyst og levekår
  3. 2.3 Kapittel 3. Kompetanse, verdiskaping og naturressurser
 3. 3 FNs bærekraftmål og nasjonale forventninger
  1. 3.1 Nasjonale forventninger
  2. 3.2 FNs bærekraftmål
 4. 4 Langsiktige utviklingsmål og satsingsområder
  1. 4.1 Langsiktig utviklingsmål 1
  2. 4.2 Langsiktig utviklingsmål 2
  3. 4.3 Langsiktig utviklingsmål 3
  4. 4.4 Satsningsområde klimaomstilling
  5. 4.5 Satsingsområde utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap
  6. 4.6 Satsingsområde mobilitet
  7. 4.7 Satsningsområde stedsutvikling
  8. 4.8 Satsingsområde en vekstkraftig region
 5. 5 Regionale planer med prosesskrav etter plan- og bygningsloven
  1. 5.1 Nye planer
   1. 5.1.1 Regional plan for klimaomstilling
   2. 5.1.2 Regional transportplan
   3. 5.1.3 Regional plan for like levekår og god livskvalitet
   4. 5.1.4 Regional plan for kultur, idrett og frivillighet
   5. 5.1.5 Regional forvaltningsplan 2022-2027 for Troms og Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion
   6. 5.1.6 Regional bibliotekplan for Troms og Finnmark
  2. 5.2 Planer under utarbeidelse
   1. 5.2.1 Regional plan for reindrift
  3. 5.3 Videreføring av gamle planer
   1. 5.3.1 Regional vindkraftplan for Finnmark 2013-2025
   2. 5.3.2 Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027
   3. 5.3.3 Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016-2028
   4. 5.3.4 Regional transportplan for Finnmark 2018-2029 (gjelder til regional transportplan for Troms og Finnmark er vedtatt)
   5. 5.3.5 Regional transportplan for Troms 2017-2029 (gjelder til regional transportplan for Troms og Finnmark er vedtatt)
   6. 5.3.6 Regional plan fv. 91 Ullsfjordforbindelsen, Troms
   7. 5.3.7 Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025
   8. 5.3.8 Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028
   9. 5.3.9 Regional plan for Handel og service i Troms 2016-2025
   10. 5.3.10 Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk i Troms 2016-2027
 6. 6 Interkommunalt plansamarbeid etter plan- og bygningslovens §9-1
  1. 6.1 Arealplanlegging i sjø
   1. 6.1.1 Kystplan Finnmark
   2. 6.1.2 Øvrige interkommunale kystsoneprosjekter
 7. 7 Regionale strategier uten prosesskrav etter plan- og bygningsloven
  1. 7.1 Strategi for næringsutvikling
  2. 7.2 Strategi for videregående opplæring
  3. 7.3 Strategi for voksnes læring - Karriereveiledning, integrering og næringsrettet opplæring
  4. 7.4 Skolebruksplan
  5. 7.5 Strategi for Fagskolen
 8. 8 Planoversikt
Til toppen