En illustrasjon av Troms og Finnmark fylke med ikoner som viser ulike muligheter for hydrogensatsning i fylket.

Fylkeskommunene ønsker innspill på forslag til strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark. Høringsfrist er 23. august 2021.

Smal veg ved fjell og hav i bakgrunnen.

   Det varsles nå formell oppstart av detaljregulering etter plan- og bygningslovens bestemmelser.  

Fylkeskommunen ønsker høringssvar på forslag til «Regional vannforvaltningsplan for Troms og Finnmark vannregion 2022-2027» og «Regional vannforvaltningsplan for Norsk-finsk vannregion 2022-2027».

Veg med snø under himmel med nordlys.

 Fylkesrådet i Troms og Finnmark har vedtatt å sende på høring Se nord –Geahča davás – Katto pohjaisheen Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2024

 

Forslag til fredning og forslag til fredningsdokumentasjon for Historiske Trondenes gnr./bnr. 64/50, 64/17, 64/56, 64/121, 64/122, deler av gnr./bnr. 64/1, 64/11, 64/64, 64/119 og 64/120, gnr./bnr./fnr. 64/1/2, i Harstad kommune er sendt på høring.

Det gjennomføres nå høring blant kommuner og andre offentlige instanser for å få innspill til fylkeskommunens anskaffelse av regionale flyruter fra 2022.

Detaljreguleringsplan for fv. 8690 Storstein fergeleie ligger ute til offentlig ettersyn. Eventuelle merknader må meldes inn innen 20. november 2020.

Til toppen