Detaljreguleringsplan for fv. 8690 Storstein fergeleie ligger ute til offentlig ettersyn. Eventuelle merknader må meldes inn innen 20. november 2020.

Til toppen