Detaljreguleringsplan for fv. 8690 Storstein fergeleie

Detaljreguleringsplan for fv. 8690 Storstein fergeleie ligger ute til offentlig ettersyn. Eventuelle merknader må meldes inn innen 20. november 2020.

Troms og Finnmark fylkeskommune har i samarbeid med Skjervøy kommune og Statens vegvesen utarbeidet en detaljreguleringsplan for fv. 8690 Storstein fergeleie.

Det er ønskelig å oppgradere Storstein fergekai, slik at den er tilpasset de nye fergene som følger med ny fergedriftskontrakten for sambandet i 2023. Det planlegges å etablere oppstillingsplass, parkeringsplass og areal for venterom.

Det er satt av areal for en framtidig elektrifisering av fergedrift, samt areal for helikopterlandingsplass og oppbevaring av Daisybell for nedskyting av snømasser ved fare for skred.

Planbeskrivelsen sier hvilke vurderinger som er gjort i planarbeidet og hvilke rammebetingelser planen bygger på.

Frist

Fristen for å sende merknader til reguleringsplanen er 20. november 2020. Send merknadene på e-post til: postmottak@tffk.no.

Kontaktpersoner

I Skjervøy kommune:

Eivind Mathisen, tlf. 777 75 526
E‐post: eivind.mathisen@skjervoy.kommune.no

I Troms og Finnmark fylkeskommune:

Ann-Kristin Edvardsen, tlf. 900 95 345
E‐post: ann-kristin.edvardsen@tffk.no

Vedlegg

Til toppen