Forslag til fredning av Historiske Trondenes, Harstad kommune

Historiske Trondenes er under fredning. Troms og Finnmark fylkeskommune. Forslag til fredning og forslag til fredningsdokumentasjon for Historiske Trondenes gnr./bnr. 64/50, 64/17, 64/56, 64/121, 64/122, deler av gnr./bnr. 64/1, 64/11, 64/64, 64/119 og 64/120, gnr./bnr./fnr. 64/1/2, i Harstad kommune er sendt på høring.

Området som fredes ligger ved Trondeneshalvøya der terrenget er på sitt smaleste mellom Bergsvågen og Harstadsjøen. For fredningsområdet er det ingen private eiere.

Historisk er området viktig og har lange tradisjoner med bosetningsspor tilbake til bronsealder.

Formålet med fredningen er å bevare det unike og helhetlige kulturmiljøet på Trondenes, som består av kulturminner fra bronse-, jern- og middelalder, samt nyere tid. Kulturmiljøet er representert ved bygninger, anlegg og ruiner fra 1800- og 1900-tallet, andre verdenskrig, etterkrigstid og kald krig, i et område som er lite endret siden middelalderen.

Frist for høring er satt til 12.05.2021.

Høringsuttalelser sendes til postmottak@tffk.no eller med post til Troms og Finnmark fylkeskommune, Postboks 701, 9815 Vadsø.

Forslag til fredningsdokumentasjon Trondenes (PDF, 2 MB)

Forslag til fredningsvedtak Historiske Trondenes (PDF, 579 kB)

Fredningskart (PDF, 437 kB)

Vedlegg I til fredningsdokumentasjonen Krigsfangeleir (PDF, 4 MB)

Vedlegg II til fredningsdokumentasjonen Todtleir og Evakueringsleir (PDF, 8 MB)

Til toppen