Fv. 7768 Grøtfjorden

Smal veg ved fjell og hav i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeOver Grøtfjordfjellet er det smal veg og problematisk fremkommelighet, spesielt for store kjøretøy. Skjermdump: Google Streetview Det har blitt startet detaljregulering etter plan- og bygningslovens bestemmelser - for del av fylkesvei 7768 på Kvaløya i Tromsø kommune..  

Troms og Finnmark fylkeskommune skal i samarbeid med Tromsø kommune utarbeide detaljregulering for del av fylkesvei 7768 på Kvaløya i Tromsø kommune. Målsettingen for planarbeidet er en vedtatt detaljregulering innen februar 2022.

Reguleringsplanen skal hjemle utbedring av om lag 16 km av fylkesveien med tanke på skredsikkerhet, framkommelighet og trafikksikkerhet. Aktuell strekning er fra Store Blåmannsvik, over Grøtfjordfjellet, gjennom Grøtfjorden og videre til Ytre Storsandnes.

Kart over Grøtfjorden - Klikk for stort bildeKart som viser planens avgrensning ved varsel om oppstart. TFFK

Det skal i hovedsak reguleres for:

 • Utvidelse av eksisterende veibredde til 6,5 m (2-feltsvei)
 • Utbedring av veigrøfter og drenering
 • Utbedring av en del skarpe svinger og vanskelige stigningsforhold på eksisterende vei over fjellet. Deler av veien over fjellet vurderes hevet og/eller omlagt for å utbedre kurver og sikre mot skred og drivsnø
 • Etablering av ledevoller for skred, murer, sikring og andre veitekniske installasjoner
 • Etablering av stopp-lommer langs veien
 • Etablering av kommunale parkeringsplasser for utfart
 • Etablering av forebyggende skredkontroll i området ved Vågen. Dette omfatter etablering av skredtårn i fjellet for kontrollert nedsprengning av skred
 • Arealer til midlertidige rigg- og anleggsområder, som skal kunne benyttes i byggefasen.

Forebyggende skredkontroll i Vågen                                                             

Når det gjelder skredsikring i Grøtfjorden, så har Fylkestinget bevilget midler til gjennomføring av forebyggende skredkontroll i området «Vågen», ei strekning på cirka 1 km på vestsida av fjorden.

Om lag 95 % av skredene i Grøtfjorden går i dette området, og metoden forebyggende skredkontroll omfatter overvåkning med radar og deretter en kontrollert nedsprengning av skred via skredtårn som skal etableres oppe i fjellet.

Utbedring av selve fylkesveien                                                      

Ulike tiltak på og langs selve veistrekningen er pr i dag ikke finansiert, og gjennomføring av veiutbedring vil være avhengig av bevilgninger fra fylkestinget. Etappevis gjennomføring og/eller punktvise utbedringer er aktuelt.

Fakta

Vei: Fylkesvei 7768

 • Kommune: Tromsø kommune
 • Fase: Detaljregulering planstart
 • Spesifikasjoner: Utbedring av fylkesvei

Kontakt           

På grunn av koronasituasjonen og råd fra helsemyndighetene vil det ikke bli avholdt ordinære folkemøter i dette prosjektet. Det er tidligere gjennomført digitalt naboskapsmøte i tilknytning til reguleringsplanen og digitalt informasjonsmøte knytta til forebyggende skredkontroll i Grøtfjorden. Det vil også i det videre bli lagt vekt på digital møteform.

Ved spørsmål kan man ta kontakt med følgende personer:

Kontaktperson i Tromsø kommune

Liv Lybæk, tlf. 476 80 728

e-post: Liv.Lybaek@tromso.kommune.no

Kontaktperson i Troms og Finnmark fylkeskommune

Hilde Heitmann, tlf. 951 18 077

e‐post: hilde.heitmann@tffk.no

Har du innspill til planarbeidet?                                                                         

Dersom det foreligger synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i planarbeidet, så må det fremlegges skriftlig, og sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Bruk gjerne tjenesten eDialog når du sender synspunkt og opplysninger til oss. Mer informasjon om denne tjenesten ligger på www.tffk.no under «Kontakt oss». 

Synspunkt og opplysninger kan også sendes på epost til postmottak@tffk.no eller til pb. 701, 9800 Vadsø.

Merk saken med referansenummer 20/11817.

Fristen for å sende innspill er 15.juni 2021.

Referat fra informasjonsmøte om skredsikring i Grøtfjorden 111120 (PDF, 229 kB)

Referat fra naboskapsmøte 011020 (PDF, 119 kB)

Referat fra oppstartsmøte med kommunen 230221 (PDF, 579 kB)

Til toppen