Høring av regionale vannforvaltningsplaner 2022-2027

Fylkeskommunen ønsker høringssvar på forslag til «Regional vannforvaltningsplan for Troms og Finnmark vannregion 2022-2027» og «Regional vannforvaltningsplan for Norsk-finsk vannregion 2022-2027».

Frist for å svare på høringen er 31.mai 2021.

Om høringen

Formålet med vannforvaltningsplanen og tilhørende dokumenter er å gi en oversiktlig fremstilling av hvordan vi ønsker å forvalte vannmiljøet i et langsiktig perspektiv.

Planen fastsetter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet.

Tiltaksprogrammet til vannforvaltningsplanene vurderer hvilke tiltak som må gjøres for å forebygge eller gjenopprette tilstanden til vannmiljøet.

Høringsdokumentene er utarbeidet med utgangspunkt i maler fra Miljødirektoratet og i samarbeid med vannregionutvalget og andre relevante aktører.

Høringsinnspill 

Høringsinnspill sendes skriftlig til postmottak@tffk.no eller Troms og Finnmark fylkeskommune, postboks 701, 9815 Vadsø. Vi foretrekker innspill per e-post.

Høringsinnspill til Troms og Finnmark vannregion merkes med «høringsinnspill til Troms og Finnmark vannregion» og saksnummer 21/04725. Høringsinnspill til Norsk-finsk vannregion merkes med «høringsinnspill til Norsk-finsk vannregion» og saksnummer 20/07307-7.

Alle som har kunnskap om tilstanden til vannmiljøet eller synspunkter på hvordan vannmiljøet bør forvaltes, oppfordres til å sende høringsinnspill. Veiledning til høringsinnspill og hvilke innspill som er særlig interessante er beskrevet lengre ned.

Frist for å svare på høringen er 31.mai 2021.

Høringsdokumenter Troms og Finnmark vannregion 2022-2027

Regional vannforvaltningsplan 2022-2027 (PDF, 11 MB)

Regionalt handlingsprogram 2022-2027 (PDF, 598 kB)

Regionalt tiltaksprogram 2022-2027 (PDF, 4 MB)

Tiltaksprogram vannområder 2022-2027

Høringsdokumenter Norsk – finsk vannregion 2022-2027

Regional vannforvaltningsplan 2022-2027 (PDF, 7 MB)

Regionalt handlingsprogram 2022-2027 (PDF, 598 kB)

Regionalt tiltaksprogram 2022-2027 (PDF, 4 MB)

Tiltaksprogram vannområder 2022-2027

Veiledning til høringsinnspill

Veiledning til hvilke innspill som er særlig interessante og hvor du kan finne denne informasjonen i høringsdokumentene er beskrevet her (PDF, 489 kB)

Hvor mer konkret innspillene er, hvor større sannsynlighet er det for at innspillene kan vurderes og bli en del av de endelige dokumentene.

Høringsinstansene oppfordres til å ta utgangspunkt i veiledningen, men det poengteres at innspill ikke må være knyttet til et spesifikt tema eller spørsmål i veiledningen.

Høringsmøter

I høringsperioden arrangeres det nasjonale, regionale og lokale høringsmøter.

Nærmere informasjon om høringsmøtene er tilgjengelig på vannportalen

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål til høringsdokumentene ta kontakt med:

For mer informasjon om lokal medvirkning ta kontakt med vannområdekoordinator for ditt vannområde:

Til toppen