Se nord –Geahča davás – Katto pohjaisheen

Veg med snø under himmel med nordlys. - Klikk for stort bildeFylkesrådet har vedtatt høringsutkastet til regional planstrategi som har navnet Se Nord. Svarfrist er 7. mai. Illustrasjonsfoto. Lightscape/Unsplash  Fylkesrådet i Troms og Finnmark har vedtatt å sende på høring Se nord –Geahča davás – Katto pohjaisheen Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2024

- Vi har fem viktige satsingsområder i vårt forslag til planstrategien for Troms og Finnmark som vi har gitt navnet på tre språk; Se nord – Geahča davás - Katto pohjaisheen, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Høringsforslaget er utarbeidet på bakgrunn av hovedfunnene i Det store bildet - kunnskapsgrunnlag for regional planstrategi. Frist for uttalelse er fredag 7. mai 2021. Fylkesrådet vedtok høringsutkastet fredag 26. mars.

Fylkeskommunen skal minst en gang hver valgperiode, utarbeide regional planstrategi. Arbeidet med regional planstrategi skal lede fram til en beslutning om hvilke planer som skal utarbeides og hva som skal være regionens langsiktige utviklingsmål og satsingsområder. Dette vurderes på bakgrunn av regionale utviklingstrekk og hva som er de viktigste regionale utfordringene, i denne sammenhengen, grundig belyst i kunnskapsgrunnlaget Det store bildet

Se nord og Det store bildet   

Kunnskapsgrunnlaget Det store bildet (PDF, 7 MB) peker på følgende fem hovedfunn: Skjev befolkningssammensetning, kompetansemangel, sårbar infrastruktur, sosial ulikhet og behov for raskere klimaomstilling. Det store bildet søker å ivareta tverrfaglighet og forankre kunnskapen i bærekraftsmålene. På bakgrunn av hovedfunnene i kunnskapsgrunnlaget og forslag til satsingsområder, foreslås det i planstrategien Se nord å utarbeide nye regionale planer for Troms og Finnmark med temaene: Klimaomstilling; transport; like levekår og god livskvalitet; kultur; bibliotek.

Høringsforslaget inneholder satsingsområdene: Klimaomstilling, utjevning av sosiale ulikheter og redusert utenforskap, mobilitet, stedsutvikling og en vekstkraftig region. Se nord inneholder også følgende forslag til langsiktige utviklingsmål fram mot 2030:

  1. Vår regions muligheter skal sees og utvikles fra nord, med basis i regionens fortrinn, mangfold, innovasjon og bærekraft
  1. Troms og Finnmark skal være regionen for samarbeid, kunnskap og kompetanse. Dette skal gi grunnlag for utvikling og vekst
  1. Troms og Finnmark skal være sentrum for nordområdeutviklinga og i forholdet til Russland. Herunder fokus på utvikling av samisk og kvensk språk, kultur og samfunnsliv

Forbehold  

Planstrategien utarbeides med noen forbehold. Samtidig som planstrategien utarbeides, pågår det også et arbeid med å utrede en mulig deling av det sammenslåtte fylket. Planstrategien utarbeides med bakgrunn i at de langsiktige målene og satsingsområdene er like aktuell uansett hva utfallet blir. Dersom det ikke blir oppheving av sammenslåinga, legges det opp til at de nye regionale planer og strategier som skal utarbeides gjelder for Troms og Finnmark, med mindre planen er avgrenset til å gjelde et konkret område. Dersom det blir oppheving av sammenslåinga, vil de nye fylkestingene fatte vedtak om hvilke regionale planer og strategier som skal utarbeides for henholdsvis Troms og Finnmark, og ta stilling til om det skal utarbeides interfylkeskommunale planer og strategier.

Høring  

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker konkrete og tydelige tilbakemeldinger til denne planstrategien. Regional utvikling krever prioritering og derfor blir tilbakemeldingene viktige. Det er særlig tilbakemelding på følgende forhold som ønskes:  

  • Forslag til langsiktige utviklingsmål
  • Forslag til satsingsområder med tilhørende mål    
  • Forslag til nye regionale planer og strategier   
  • Behovet for revisjon av eksisterende regionale planer 

Det er fylkestinget som behandler innkomne uttalelser og som vedtar endelig regional planstrategi. Det er lagt opp til endelig behandling av planstrategien i fylkestinget i juni 2021.

Se høringsbrevet. (PDF, 326 kB) Høringsuttalelser merkes «Regional planstrategi» og send de som e-post til postmottak@tffk.no

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med:  

Synnøve Lode, tlf. 77 78 81 67, e-post: synnove.lode@tffk.no   

Stian Sørensen, tlf. 78 96 32 20, e-post: stian.sorensen@tffk.no 

Vedlegg:  

  1. Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2024   (PDF, 2 MB)
  1. Det store bildet - kunnskapsgrunnlag for regional planstrategi   (PDF, 7 MB)
Til toppen