Regional plan for klimaomstilling Troms

Klimatrusselen er en av vår tids største globale utfordringer. Gjennom Parisavtalen har verdens ledere blitt enige om at den globale oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader innen 2030. For å greie dette trengs raske og dyptgående systemendringer. 

Regional plan for klimaomstilling i Troms skal gi en felles forståelse for utfordringer, muligheter og utviklingsbehov.

Bærekraftig utvikling være et gjennomgående tema i planen. For å lykkes med klimaomstilling skal planarbeidet fokusere på følgende satsingsområder:

  • Reduksjon av klimagassutslipp
  • Klimatilpasning

Strategisk verktøy

Regional plan for klimaomstilling i Troms skal være et strategisk verktøy for stat, fylke og kommune, samt fylkets innbyggere, næringsliv og andre organisasjoner.

Målet er å utarbeide en plan som belyser hvordan den regionale infrastrukturen skal tilrettelegges mot klimaomstilling, slik at Troms bidrar til å nå de overordnede nasjonale målsetningene om 50-55% reduksjon av klimagasser innen 2030 i forhold til 1990-nivå, og netto nullutslipp innen 2050.

Klimanøytral innen 2030

Det er også en ambisjon om å rigge fylkeskommunen til å bli klimanøytral innen 2030. Det er derfor et behov for å styrke det regionale og fylkeskommunale klimaarbeidet og integrere dette i et strategisk verktøy med en helhetlig tilnærming til klimaomstilling.

Planen skal gjelde fra og med vedtak i Troms fylkesting i 2024.

Dersom du ønsker mer informasjon om planarbeidet, kontakt prosjektleder for klimaomstillingsplanen Kjersti I. R. Aronsen.

Til toppen