«Kritisk viktig, men samfunnsøkonomisk ulønnsomt»

Veg med snø under himmel med nordlys. - Klikk for stort bildeNordlandsforskning har analysert behovene for samferdselstiltak i Nord-Norge. Lightscape/Unsplash På oppdrag fra Samferdselsdivisjonen har Nordlandsforskning laget en kunnskapsoppsummering om samfunnsøkonomiske analyser og diskutert i hvilken grad analysene fanger opp behovene for samferdselstiltak i Nord-Norge.

Arbeidet er svært nyttig for fylkeskommunens arbeid med gode rammebetingelser generelt, og for samferdsel spesielt. Særlig nyttig er arbeidet i vår deltakelse i arbeidet med konseptvalgutredningen for Nord-Norge som pågår.

Link til KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Bakgrunnen er at tiltak som oppleves som kritisk viktig regionalt og med hensyn til oppnåelse av nasjonale mål, ofte blir vurdert som samfunnsøkonomisk ulønnsomme når man legger til grunn metodikken som benyttes av Statens vegvesen og Kystverket. Dette fører igjen til at tiltakene ikke når opp og får bevilgning når samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal være en avgjørende del av beslutningsgrunnlaget.

Rapporten peker på virkninger som mangelfullt eller ikke fanges opp i analysene, selv om de kan være viktige for samferdselsprosjekter i nord:

  1.  virkninger av vær og klimaendringer på transportene,
  2.  virkninger på regulariteten/påliteligheten til transportene,
  3. forsinkelseskostnader ved ulykker,
  4. virkninger av betydning for samfunnssikkerhet og beredskap,
  5. regionale virkninger, inkludert netto ringvirkninger og
  6. synergieffekter med hensyn til konsekvenser av tiltak på tvers av sektorer.

Kunnskapsoppsummeringen viser at de samfunnsøkonomiske analysene har svakheter mht. hva de inkluderer, hvordan de utarbeides og brukes.

I vår region er betydningen av investeringer i nødvendig kapasitet og standard på samferdselsinfrastruktur stor på grunn av spredt bosetting, lange avstander (også til eksportmarkeder), geopolitiske forhold og samfunnssikkerhet. Dette er forhold som i dag er mangelfullt håndtert i samfunnsøkonomiske analyser.

Rapporten peker i kap. 4 på flere tema for videre forskning som kan bidra til å bedre analysene av samferdselstiltak.

Les hele rapporten fra Nordlandsforskning her (PDF, 7 MB)

Til toppen