Tunnelstengingen i Tromsø utsettes med tre måneder

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune besluttet tirsdag å utsette rehabilitering av fv. 862 Tromsøtunnelene med tre måneder, etter anbefaling fra administrasjonen.

Stengt tunnel i Breivika - Klikk for stort bildeTunnelstengingen utsettes med tre måneder. Kjell-Petter Hetland

Planen var at tunnelene skulle stenges 6. mars for å gjennomføre et toårig rehabiliteringsarbeid som skal øke sikkerheten i tunnelsystemet på Tromsøya.

Bakgrunnen for denne utsettelsen av tunnelrehabiliteringen er at en ekstern uavhengig juridisk gjennomgang av anbudskonkurransen konkluderer med at det med stor sannsynlighet foreligger en avlysningsplikt. Denne har vurdert saksgangen for anbudskonkurransen;

Under tilbudskonferansen kom det flere innspill fra entreprenørene om at kvalifikasjonskravet knyttet til økonomisk kapasitet var satt så høyt at det ville kunne utelukke solide tunnelentreprenører fra å regne på oppdraget.

Etter avholdt tilbudskonferanse ble kravet knyttet til økonomisk kapasitet vurdert av Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK). Vurderingen ble gjort ut fra en vurdering av at man ønsket en god konkurranse med flest mulig deltakere med tilstrekkelige kvalifikasjoner til å gjennomføre oppdraget. Det ble så vurdert at det ville være forsvarlig og i TFFK’s interesse å fire på kravet om økonomisk kapasitet.

Etter dette ble omsetningskravet endret fra et absolutt «skal-krav» til et «bør-krav». Dette mente man ville gi TFFK mulighet til å kunne foreta skjønnsmessige vurderinger av entreprenørenes økonomiske kapasitet.

Den eksterne juridiske gjennomgangen viser at endringen av kvalifikasjonskravet økonomisk kapasitet fra et «skal-krav» til et «bør-krav» innebærer at fylkeskommunen med stor sannsynlighet har avlysningsplikt, derfor gir avlysningen også den minste risikoen for fylkeskommunen.

Samferdselssjef i Troms, Bjørn Kavli.

Det er videre vurdert dit at det er betydelig risiko for at en varslet KOFA sak vil konkludere med at fylkeskommunen hadde plikt til å avlyse konkurransen.

Samferdselsadministrasjonen i fylkeskommunen har på bakgrunn av denne utredningen fra ekstern advokat, gitt fylkesrådet et tydelig råd om å avlyse konkurransen. Avlysningsvedtaket er anbefalt fulgt opp med vedtak om ny utlysning så snart som mulig.

– Utsettelsen av tunnelstengingen er selvsagt ikke ønskelig eller heldig, men man legger opp til en mindre forsinkelse på tre måneder som ikke vil påvirke den tekniske gjennomføringen og som heller ikke vil påvirke gjennomføringen av andre prosjekter i Tromsø. Den direkte konsekvens for befolkningen er at tunnelstengingen utsettes fra vintermåneden mars til sommermåneden juni. Dette vil kunne være positivt i en overgangsfase ved tunellstengingene i den forstand at skolene og arbeidslivet nærmer seg ferie, og at trafikknivået normalt blir både lavere og lettere forflyttes over til sykkel og gange, sier samferdselssjef Bjørn Kavli.

– Fylkesrådet har valgt å følge administrasjonens anbefaling. Det forventes av en offentlig aktør som Troms og Finnmark fylkeskommune at regelverket om offentlige anskaffelser følges, og fylkesrådet og har i sin avgjørelse lagt vekt på at å avlyse konkurransen er den juridisk riktige håndteringen og den som medfører lavest økonomisk risiko for fylkeskommunen, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hansen.

Til toppen