Beredskap

Helikopter og skredutløser på snødekt fjell. - Klikk for stort bildeDaisybell og helikopter klar for innsats for fylkeskommunen. Trond Jøran Nilsen   Fylkeskommunen har ansvar for å sikre og tilrettelegge for en nødvendig og regionalt tilpasset sivil transportberedskap i fylket.

Transportinfrastrukturen knytter samfunnet sammen og er kritisk for levedyktige lokalsamfunn og et konkurransekraftig næringsliv. Troms og Finnmark er et kystfylke som er utsatt for hardt vær og klima. I Troms og Finnmark opplever vi hvert år hendelser som snøskred, utglidninger, jord- og steinras, samt flomperioder som rammer vegnettet. Når slike hendelser inntreffer er det viktig å være forberedt for å kunne handle på riktig måte og begrense skadene. Som eier av fylkesvegnettet og ansvarlig for driften av kollektivtilbudet, har fylkeskommunen en beredskap for å gjenopprette transporttilbudet i forbindelse med vegbrudd.

Bredt samarbeid

Beredskapsarbeidet i fylkeskommunen foregår på flere nivå, fra samarbeid med ulike aktører i samfunnet, til det interne arbeidet med beredskap i de ulike avdelingene i fylkeskommunen.

Fylkeskommunen skal bidra med transportfaglige råd, og på anmodning fra departement, fylkesmann, politiet eller andre sivile eller militære myndigheter formidle kontakt med løyvehavere, andre som eier eller bruker motorvogner for gods- eller persontransport eller målepliktig fartøy og verksteder. I tillegg har fylkeskommunen som oppgave å sikre og tilrettelegge for en sivil transportberedskap som kan understøtte politi, forsvar, fylkesmannen og andre i forbindelse med større kriser.

Overordnet ansvar

Beredskapsarbeidet som er tillagt avdeling for Fly, Fiskerihavn og Beredskap (FFB) omhandler regional skredberedskap på fylkesvegnettet, samt èn ressurs med et overordnet ansvar for beredskapsarbeidet i samferdselsdivisjonen. FFB spiller en koordinerende rolle og fagstøtte i samferdselsdivisjonens beredskapsarbeid. Avdelingen har også et koordinerende ansvar for rapportering til departement, fylkesmann og andre eksterne interessenter.

Snøskred over vei i en dal - Klikk for stort bildeVed hjelp av helikopter og Daisybell, kan man utløse skred på en kontrollert måte. Andreas Persson  

Regional skredberedskap

I tillegg til den nasjonale skredberedskapen (SVV), har Troms og Finnmark fylkeskommune opprettet sin egen regionale skredberedskap i fylket, tilknyttet våre fylkesveger. Beredskapen er døgnkontinuerlig og bistår driftskontraktene ute på vegnettet med skredvurderinger og befaringer ved behov. I tillegg til fagstøtte driver våre geologer og geoteknikere med forebyggende skredkontroll og skredvarsling gjennom ulike løsninger som:

  • Faste skredinstallasjoner for fjernutløsning
  • Værstasjoner i fjellet
  • Skredvarslingsanlegg
  • Utløsning av snøskred med Daisybell

Fakta om Daisybell

  • En Daisybell er ei klokke som henger under et helikopter – bare noen meter over de løse snømassene
  • Klokka bærer hydrogen og oksygen, og en gnist antenner en eksplosjon i blandinga mellom disse to gassene
  • Svake lag i snødekket kollapser under trykket fra eksplosjonen, som kan utløse skred ved ustabile snøforhold

Les mer om forskrift og planer:

Forskrift for sivil transportberedskap.

Regional transportplan for Troms, 2018-2029.

Regional transportplan for Finnmark 2018-2028 

Til toppen