Bypakker

Flere bussavganger er ett av mange tiltak som inngår i bypakken Tenk Tromsø

Bypakker, byvekstavtaler og belønningsavtaler er ordninger som har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. Både Tromsø og Harstad har inngått bypakke-avtaler med staten. 

Hva menes med nullvekstmålet?

For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økt forurensning og dårligere framkommelighet, skal de statlige ordningene fremme gange, sykling og bruk av kollektivtrafikk.

Nullvekstmålet ble revidert av regjeringen i 2020 og er formulert slik: “I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.”

I praksis betyr det at biltrafikken ikke skal øke, selv om byene vokser i befolkning.

Nullvekstmålet er et nasjonalt mål for byområdene, og et krav fra staten for at de gjennom virkemidler som belønningsmidler, byvekstavtaler eller bypakker skal bidra mer med tilskudd for veg- og kollektivprosjekter i byområdene.

Her kan du lese mer om hva regjeringen sier om nullvekstmålet og de ulike virkemidlene de har for å nå målet.

Bypakke Tenk Tromsø

Den samlede økonomiske rammen for Tenk Tromsø er 6,5 milliarder kroner. Pengene skal brukes til å skape god framkommelighet for alle, med hovedvekt på tiltak som fremmer buss, sykling, gåing og næringslivstransport. 

Tenk Tromsø er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen.

Bypakke Tenk Tromsø ble endelig vedtatt i Stortinget i 2021. Dette betyr blant annet at det innføres bompenger i Tromsø i 2022.

Gjennom belønningsordningen har Tromsø siden 2015 fått statlige midler til ulike tiltak som fremmer kollektivtransport, sykling og gange. Noe som blant annet har bidratt til flere bussavganger, innføring av sanntidssystem, bygging av kollektivfelt og snarveger. 

Du kan lese mer om Tenk Tromsø her.

Harstadpakken

Harstadpakken har siden 2015 bidratt med ulike tiltak som skal sikre Harstad et transportsystem som gir god og sikker fremkommelighet for alle trafikanter.

Harstadpakken er et samarbeidsprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. 

Stortinget vedtok i 2021 en merfinansiering på 770 millioner kroner til trinn 2 av Harstadpakken. Utbyggingen i trinn 2 starter for fullt tidlig i 2022.

Du kan lese mer om Harstadpakken her.

Til toppen