Fv. 8850 Håbet – Svanvikkrysset

Arbeidet er en del av utbedringer mellom Håbet ved Bjørnevatn og Svanvikkrysset i Pasvik. Arbeidet i 2020 er konsentrert mellom Rødsand og Strandkrysset – en strekning på cirka fire kilometer

Dette er en utfordrende strekning med tanke på trafikkavvikling, da det mangler omkjøringsmuligheter. I hovedsak består arbeidet i utbedring og noe breddeutvidelse langs eksisterende veglinje, samt utslaking av en sving der det sprenges for å få plass og sikt.

Byggearbeider på Svanvikvegen  - Klikk for stort bildeUtfordrene grunnforhold langs Svanvikvegen. TFFK       Det skal også etableres en forsterket overbygning, samt utskifting av stikkrenner. Dagens vegkropp og grunnen under består av svært varierende massetyper. Gammel vegfylling har betydelige setninger og inneholder alt fra gode masser til moldjord, røtter og store steiner som presses opp i vegbanen av telen. I hovedsak ligger vegen på fjell- og leirgrunn.

Det er stedvis behov for ytterligere masseutskifting, noe som vurderes fortløpende i samarbeid med geoteknikere, da vegen stedvis er anlagt over kvikkleiresoner. Det er behov for grunnundersøkelser gjennom byggeperioden.

Arbeidet går i henhold til aktuell fremdriftsplan og forventes ferdigstilt 16.10.2020

Til toppen