Fylkesveiløftet

Fra 2022 til 2025 skal det investeres 2 milliarder kroner i fylkesvegene i Troms. Totalt skal 1100 kilometer fylkesvei utbedres i fireårsperioden.

Her finner du informasjon over Fylkesveiløftet

Fremkommelig vegnett

Fylkesveger i Troms med manglende bæreevne i forhold til trafikkbelastningen skal prioriteres gjennom fylkesvegløftet. Fylkesvegløftet innebærer at disse vegene vil få en funksjonell bruksklasse for næringsliv og befolkningen. Dette skal sikre at vegen tåler samfunnets forventninger om et fremkommelig vegnett som vil betjene samfunnet på en god måte.

Tidenes største løft

Den nye satsingen vil være det største løftet som er gjort på fylkesvegnettet i Troms noen gang. Tiltakene som skal gjennomføres er forsterkning av vegkropp, dreneringstiltak og dekkelegging. Omfang og utførelse vil tilpasses den enkelte streknings tekniske tilstand basert på blant annet bæreevnemålinger. Fylkesvegløftet omfatter cirka 1/3 del av fylkesvegene blir ivaretatt gjennom løftet, resterende inngår i ordinært dekkeprogram over drift.

 

Til toppen