Våre veier

Det er totalt 4 500 kilometer med fylkesvei i Troms og Finnmark. Dette tilsvarer en kjøretur fra Vadsø til Astana i Kasakhstan – med minst like variert og utfordrende terreng.

Turen med bil fra Kirkenes til Harstad er 1004 kilometer, og tar om lag 13,5 timer å kjøre uten stopp. Det tilsvarer en reise fra Oslo til Berlin.

Troms og Finnmark utgjør 23 % av landets areal og vi har 4500 km med fylkesveg. Fylkesveiene knytter ulike deler av fylket sammen og skal fungere som en trygg og forutsigbar ferdselsåre for både trafikanter og næringslivet.

Overtok ansvar

Fra 1. januar 2020 overtok fylkeskommunene ansvaret for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveiene.

Fylkeskommunen må tenke helhetlig fra nord til sør, og fra øst til vest. Det krever et jevnlig og forpliktende samarbeid med alle kommuner i Troms og Finnmark.

Veiprosjekter

En oversikt over fylkesveiprosjektene i Troms og Finnmark finner du her. Oversikten er under arbeid, informasjon om ytterligere prosjekter kommer. 

Statens vegvesen skal fortsatt ha ansvaret for riks- og europaveiene, mens kommunene har ansvaret for de kommunale veiene.

Planlegging, prosjektering og utbygging

Fylkeskommunen har som oppgave å planlegge og gjennomføre investeringsprosjekt på fylkesvei.

Dette innebærer prosesser med utarbeidelse av reguleringsplaner, prosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av anbud, byggeledelse og prosjektstyring fram til prosjekter er fullført. Utbyggingsoppgavene blir utført av innleide entreprenører etter anbud.

Størstedelen av omsetningen i avdelingen skjer i utbyggingsseksjonene. De har ansvaret for gjennomføring av investeringsprosjekt innenfor sine geografiske ansvarsområder.

Hovedprioriteringer

I 2021 er det på fylkesveinettet i Troms og Finnmark planlagt aktivitet på omlag 75 større og mindre investeringsprosjekt. Den samlede investeringsrammen for 2021 er i underkant av 1,4 milliarder kroner. Dette gjelder tiltak knyttet til vei, bruer, fergekaier, skredsikring og tunnelrehabilitering.

Prosjektene fordeler seg slik:

  • Utbygging vest med cirka 40 prosjekter og en ramme på cirka 800 millioner kroner
  • Utbygging øst med cirka 35 prosjekter og en ramme på cirka 600 millioner Kroner.

Plan og prosjektering bistår utbygging øst og vest med reguleringsplaner og detaljplaner.

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold er et fagområde som er viktig for framkommeligheten og trafikksikkerheten på våre veier.

Med drift, menes oppgaver på veinettet og rutiner som er nødvendige for at vegene skal fungere godt for den daglige bruken av veien for trafikantene. Utfordringene er størst om vinteren med snørydding, brøyting og tiltak for å bedre veigrepet

Vedlikehold er tiltak, innsats og aktiviteter som tar vare på den fysiske infrastrukturen i et lengre perspektiv. Aktuelle tiltak kan være å opprettholde standarden på veidekke, grøfter og veiutstyr i tråd med fastsatte kvalitetskrav.

Drift- og vedlikeholdsoppgavene blir utført av innleide entreprenører etter anbud.

Her finner du vedtatt kontraktstrategi for drift og vedlikehold, gjeldende fra 2021. (PDF, 621 kB)

Her finner du oversikt over hvilke entreprenører som har driftskontakter i de ulike områdene.

 

Til toppen