Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

Snøskred som går over veg - Klikk for stort bildeSkred over veg. Foto: Andreas PerssonLangs norske veger har vi i dag rundt 1.500 snøskredpunkt, i tillegg forventer vi en økning i snøskredaktivitet på grunn av klimaendringene. Prosjektet ønsker å finne ei løsning som kan oppdage skredet og stenge vegen før noen kjører inn i det.

Omtrent halvparten av de 1.500 skredpunktene har det vi kaller naboskredløp, det vil si at det er to eller flere nærliggende skredpunkt. Dette utgjør en særlig risiko fordi kjøretøy kan kjøre inn i et snøskred og deretter bli tatt av et naboskred. Det skaper også risiko ved at en sender søke- og redningsmannskaper inn i skredområdet fordi en ikke med sikkerhet vet om det er trafikanter som er tatt.

En sikring av snøskredpunktene langs norske veger er beregnet å koste rundt 70 milliarder kroner.

Prosjektets oppgave

Vi ønsker å finne en løsning på deteksjon av snøskred som treffer veien og deteksjon av om det er trafikanter inne i skredområdet. Systemet må også kunne varsle nødvendige aktører og automatiske stenge av skredområdet, slik at det ikke kjøretøy beveger seg inn i området og utsetter seg for risiko. Det er også et mål at løsningen skal være rimelig i anskaffelse, installasjon, drift og vedlikehold slik at det i kan tas i bruk på flest mulig av de 1.500 skredpunktene.

Så langt vi har klart å avdekke eksisterer det ikke tilfredsstillende løsninger på dette, verken nasjonalt eller internasjonalt. Samtidig mener alle prosjektet har vært i kontakt med, at det behov for dette på markedet og dermed vil en slik løsning være kommersielt interessant for leverandørene. Det antas å være marked for dette både nasjonalt, men også internasjonalt for eksempel i Europa og USA/Canada.

TFFK i samarbeidsavtale

For å utvikle nye, innovative løsninger har Troms og Finnmark fylkeskommune fått 10,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge til et innovasjonspartnerskap. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Prosjektet eies av Troms og Finnmark fylkeskommune ved assisterende divisjonsdirektør samferdsel Per Bjørn Holm-Varsi og ledes av Espen Lauvlund Nilsen. Prosjekt startet høsten 2020 og går ut 2023.

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap tar utgangspunkt i et offentlig behov og er et offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunns­utfordringer. Et innovasjonspartnerskap er både en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet.

Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Ved innovasjons­partnerskap kombinerer man utviklingsfasen og det senere kjøpet i én og samme kontrakt.

Prosjektets faser

Tidslinje for ulike faser i prosjektet: Behov, markedsdialog, konkurranse, utvikling av løsning, kjøp - Klikk for stort bildeFase 1 – Behovsavklaring – (høsten 2020)

Fasen har som formål å avdekke fylkeskommunens og andre interessenters behov. I fasen skal innovasjonspotensiale spisses. Prosjektet er i dialog med andre veieiere, sluttbrukere, veibrukere etc. for å avdekke hvilke behov og utfordringer som må tas hensyn til og løses.

Fase 2 – Markedsdialog (desember 2020-januar 2021)

I denne fasen vil vi komme i dialog med næringslivet og potensielle leverandører for å drøfte problemstillingene. Gjennom denne dialogen er det ønskelig at næringsaktørene kommer med innspill til mulige utviklingsløp og eventuelle utfordringer i prosjektet. I tillegg er det et mål at ulike leverandører kan finne sammen for å utvikle en bedre, helhetlig løsning.

Det vil gjennomføres en dialogkonferanse i desember 2020.

Fase 3 – Konkurranse (februar-mai 2021)

Konkurransen vil lyses ut på Doffin i løpet av februar 2021. I denne fasen vil vi velge den eller de mest egnede samarbeidspartnerne for prosjektet.

Fasen består av følgende aktiviteter:

  • Kunngjøring av konkurransen (februar 2021)
  • Prekvalifisering
  • Innlevering og presentasjon av tilbud
  • Forhandling
  • Innlevering av endelig tilbud
  • Evaluering
  • Kontraktsinngåelse

Fase 4 – Utvikling og testing (mai 2021–september 2023)

I samarbeid med valgt leverandør skal vi utvikle og teste løsningen. Vi ønsker å kjøre de første testene vinteren 2021-22, og vi har en rekke skredområder hvor vi ser for oss at testingen kan bli gjort. De ulike potensielle testområdene har ulike forutsetninger, både med tanke på hvilke skredtyper som er vanlige, men også med tanke på tilgang til f.eks. strøm og kommunikasjon. Ved mange av skredområdene i Norge er tilgangen til strøm og/eller kommunikasjonsløsninger mangelfull, slik at den eller de løsningene som velges bør ta hensyn til dette.

Produktet videreutvikles underveis og det kjøres nye testen vinteren 2022-23.

Fase 5 – Kjøp (høst 2023)

Målet er at endelig produkt skal være klar til kommersialisering og anskaffelse høsten 2023.

Til toppen