Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg

Snøskred som brer seg ned fra fjellsiden, over vegen og ut i havet - Klikk for stort bildeSnøskred over veg Trond Jøran Nilsen/ TFFK

 

 

 

Langs norske veger har vi i dag rundt 1.500 snøskredpunkt, rundt 200 av de ligger i Troms og Finnmark. I tillegg til disse forventer vi en økning i snøskredaktivitet på grunn av klimaendringene. Prosjektet ønsker å finne ei løsning som kan oppdage skredet og stenge vegen før noen kjører inn i det.

Troms og Finnmark fylkeskommune har inngått innovasjonspartnerskapsavtale med et konsortium bestående av Norconsult AS, NORSAR og Alcatel Submarine Networks AS og med det har prosjektet tatt enda et skritt fram mot å utvikle en løsning som detekterer og varsler om snøskred som sperrer vegen.

Snøskred over vei kan utgjøre en betydelig risiko for trafikanter og er noe som oppleves utrygt i hverdagen for de som må benytte veier som er utsatt for dette. I tillegg til faren for selv å bli tatt av skred, så er det et betydelig usikkerhetsmoment med tanke på fremkommelighet i hverdagen. Det tar tid å få gitt beskjed om og ryddet opp i. Dette kan også bidra til å hindre næringstransport med viktig last.

Omtrent halvparten av de 1.500 skredpunktene har det vi kaller naboskredløp, det vil si at det er to eller flere nærliggende skredpunkt. Dette utgjør en særlig risiko fordi kjøretøy kan kjøre inn i et snøskred og deretter bli tatt av et naboskred. Det skaper også risiko ved at en sender søke- og redningsmannskaper inn i skredområdet fordi en ikke med sikkerhet vet om det er trafikanter som er tatt.

Årlig bruker vi i Norge nærmere 2 milliarder kroner på ulike skredtiltak og Troms og Finnmark fylkeskommune bruker alene omtrent 175 millioner kroner på formålet. Skred er således å anse som en stor samfunnsutfordring som utsetter mennesker for risiko og reduserer livskvalitet, hindrer framkommelighet og reduserer forutsigbarheten i hverdagen for både private og næringsliv.

 

Illustrasjon - Klikk for stort bildeIllustrasjon

 

 

Prosjektets oppgave

Vi ønsker å finne en løsning på deteksjon av snøskred som treffer veien og deteksjon av om det er trafikanter inne i skredområdet. Systemet må også kunne varsle nødvendige aktører og automatiske stenge av skredområdet, slik at det ikke kjøretøy beveger seg inn i området og utsetter seg for risiko. Det er også et mål at løsningen skal være rimelig i anskaffelse, installasjon, drift og vedlikehold slik at det i kan tas i bruk på flest mulig av de 1.500 skredpunktene.

Så langt vi har klart å avdekke eksisterer det ikke tilfredsstillende løsninger på dette, verken nasjonalt eller internasjonalt. Samtidig mener alle prosjektet har vært i kontakt med, at det behov for dette på markedet og dermed vil en slik løsning være kommersielt interessant for leverandørene. Det antas å være marked for dette både nasjonalt, men også internasjonalt for eksempel i Europa og USA/Canada.

TFFK i samarbeidsavtale

For å utvikle nye, innovative løsninger har Troms og Finnmark fylkeskommune fått 10,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge til et innovasjonspartnerskap. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Prosjektet eies av Troms og Finnmark fylkeskommune ved assisterende divisjonsdirektør samferdsel Per Bjørn Holm-Varsi og ledes av Espen Lauvlund Nilsen. Prosjekt startet høsten 2020 og går ut 2023.

Innovasjonspartnerskap

Formålet med innovasjonspartnerskap er å utvikle nye løsninger for å løse et spesifikt behov. 

Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesprosedyre som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Innovasjonspartnerskap tar utgangspunkt i et offentlig behov og er et offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunns­utfordringer. Et innovasjonspartnerskap er både en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet.

Målet er at oppdragsgiver og leverandørmarkedet skal samarbeide om å utvikle helt nye produkter og løsninger som ikke finnes på markedet i dag. Ved innovasjons­partnerskap kombinerer man utviklingsfasen og det senere kjøpet i én og samme kontrakt. Anskaffelsen skal bidra til ny verdiskaping og vekst i næringslivet.

Prosjektets faser

 

Tidslinje for ulike faser i prosjektet: Behov, markedsdialog, konkurranse, utvikling av løsning, kjøp - Klikk for stort bilde

Fase 1 – Behovsavklaring – (høsten 2020)

Fasen har som formål å avdekke fylkeskommunens og andre interessenters behov. I fasen skal innovasjonspotensiale spisses. Prosjektet er i dialog med andre veieiere, sluttbrukere, veibrukere etc. for å avdekke hvilke behov og utfordringer som må tas hensyn til og løses.

Fase 2 – Markedsdialog (januar 2021 –  mai 2021)

I denne fasen vil vi komme i dialog med næringslivet og potensielle leverandører for å drøfte problemstillingene. Gjennom denne dialogen er det ønskelig at næringsaktørene kommer med innspill til mulige utviklingsløp og eventuelle utfordringer i prosjektet. I tillegg er det et mål at ulike leverandører kan finne sammen for å utvikle en bedre, helhetlig løsning.

Aktiviteter gjennomført i denne fasen:

 • Informasjonsmøte/webinar i samarbeid med ITS Norway 8. januar
 • Digital dialogkonferanse 27. januar. Link til arrangementsiden her
 • Én-til-én møter med leverandørene for ytterligere dialog og forslag til løsninger.
 • Matchmaking – konferanse, der bedriftene fikk mulighet til å finne sammen for å utvikle felles løsninger.
 •  

Fase 3 – Konkurranse (mai – okotber 2021)

Konkurransen vil lyses ut på Doffin i løpet av mai 2021. I denne fasen vil vi velge den eller de mest egnede samarbeidspartnerne for prosjektet.

Fasen består av følgende aktiviteter:

 • Kunngjøring av konkurransen 
 • Prekvalifisering
 • Innlevering og presentasjon av tilbud
 • Forhandling (uke 35 – 40)
 • Innlevering av endelig tilbud
 • Evaluering
 • Kontraktsinngåelse (oktober 2021)

Etter gjennomført markedsdialog var det 19 leverandører som leverte anmodning om å få levere tilbud (prekvalifisering).  Syv av disse er valgt ut til å få levere tilbud i konkurransen. I begynnelsen av juli ble det arrangert tilbudsbefaring til vårt testområde for leverandørene som ble valgt ut til å gi tilbud.

 • Frist for å levere tilbud er 27 august.

Etter tilbudsfristens utgang vil det gjennomføres forhandlinger og de utvalgte leverandørenes tilbud vil bli evaluert. Etter forhandlingene vil endelig evaluering av tilbudene bli foretatt og partnerskapskontrakt tildelt.

Fase 4 – Utvikling og testing (desember 2021 – oktober 2023)

I denne fasen vil det arbeides med utvikling i form av delleveranser. I samarbeid med valgt leverandør skal vi utvikle og teste løsningen. Vi ønsker å kjøre de første testene vinteren 2022-23, og har valgt oss ut Holmbuktura (ca. en times kjøretur utenfor Tromsø) som testområde.

Produktet videreutvikles underveis og oppdragsgiver vil til slutt godkjenne løsningen.

Fase 5 – Kjøp (høst 2023)

Målet er at endelig produkt skal være klar til kommersialisering og anskaffelse høsten 2023.

 

Se prosjektets video her

Til toppen