Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over vei

Snøskred som brer seg ned fra fjellsiden, over vegen og ut i havet - Klikk for stort bildeSnøskred over vei. Trond Jøran Nilsen/ TFFK

Langs norske veier har vi i dag rundt 1.500 snøskredpunkt, rundt 200 av de ligger i Troms og Finnmark. I tillegg til disse forventer vi en økning i snøskredaktivitet på grunn av klimaendringene. Prosjektet ønsker å finne ei løsning som kan oppdage skredet og stenge veien før noen kjører inn i det.

Troms og Finnmark fylkeskommune inngikk høsten 2021 innovasjonspartnerskapsavtale med et konsortium bestående av Norconsult AS, NORSAR og Alcatel Submarine Networks AS, for å utvikle en løsning som detekterer og varsler om snøskred har gått over og sperrer veien.
I samarbeid med valgt leverandør utvikles og testes deres løsning vinteren 2022-23 i Holmbuktura, ca. en times kjøretur utenfor Tromsø. Målet er at endelig produkt skal være klar til kommersialisering og anskaffelse høsten 2023.

Prosjektets oppgave

Vi ønsker å finne en løsning på deteksjon av snøskred som treffer veien og deteksjon av om det er trafikanter inne i skredområdet. Systemet må kunne varsle Vegtrafikksentralen slik at de kan iverksette nødvendige tiltak, som f.eks. å stenge av veien. Det er også et mål at løsningen skal være rimelig i anskaffelse, installasjon, drift og vedlikehold, slik at det kan tas i bruk på flest mulig av de 1.500 skredpunktene. Det antas å være marked for dette både nasjonalt, men også internasjonalt, for eksempel i Europa og USA/Canada.

Illustrasjon - Klikk for stort bildeIllustrasjon.

 

Bakgrunn for prosjektet

Snøskred over vei kan utgjøre en betydelig risiko for trafikanter og er noe som oppleves utrygt i hverdagen for de som må benytte veier som er utsatt for dette. I tillegg til faren for selv å bli tatt av skred, så er det et betydelig usikkerhetsmoment med tanke på fremkommelighet i hverdagen. Det tar tid å få gitt beskjed om og ryddet opp i. Dette kan også bidra til å hindre næringstransport med viktig last.

Omtrent halvparten av de 1.500 skredpunktene har det vi kaller naboskredløp, det vil si at det er to eller flere nærliggende skredpunkt. Dette utgjør en særlig risiko fordi kjøretøy kan kjøre inn i et snøskred og deretter bli tatt av et naboskred. Det skaper også risiko ved at en sender søke- og redningsmannskaper inn i skredområdet fordi en ikke med sikkerhet vet om det er trafikanter som er tatt.

Årlig bruker vi i Norge nærmere 2 milliarder kroner på ulike skredtiltak og Troms og Finnmark fylkeskommune bruker alene omtrent 175 millioner kroner på formålet. Skred er således å anse som en stor samfunnsutfordring som utsetter mennesker for risiko og reduserer livskvalitet, hindrer framkommelighet og reduserer forutsigbarheten i hverdagen for både private og næringsliv.

TFFK i samarbeidsavtale

For å utvikle nye, innovative løsninger har Troms og Finnmark fylkeskommune fått 10,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge til et innovasjonspartnerskap. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Prosjektet eies av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Innovasjonspartnerskap

Formålet med innovasjonspartnerskap er å utvikle nye løsninger for å løse et spesifikt behov. 

Se prosjektets video her

Til toppen