Trafikksikkerhet

Mennesker krysser veg over gangfelt - Klikk for stort bildeTrygge og myke trafikanter. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristian Øvernes Å ivareta trafikksikkerheten er en prioritert oppgave innen veiforvaltningen i Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Økt trafikksikkerhet skal være et premiss i alle investeringsprosjekter, uansett størrelse. Også innenfor drift og vedlikehold og kollektiv er målet å opprettholde og forbedre trafikksikkerheten på fylkesveiene.

Troms og Finnmark fylkeskommune har gjennom vegloven ansvar for å tilrå og samordne trafikksikkerhetsarbeid i fylket. Fylkeskommunen ivaretar dette gjennom fylkets trafikksikkerhetsutvalg (TFTU).

TFTU består av tre faste medlemmer med vara og konsultative medlemmer fra etater og organisasjoner som arbeider med trafikksikkerhet.

TFTU forvalter fylkets søkbare trafikksikkerhetsmidler. Kommuner, organisasjoner og privatpersoner kan søke midler til gjennomføring av ulike trafikksikkerhetstiltak. Søknadsfrist på disse midlene er 15. november.

Mer informasjon

Til toppen