Driftsstøtte til samiske språk- og kultursentre i Troms

Fylkesrådet har fordelt 2 450 000,- i driftsstøtte til syv samiske språk- og kultursentre. I år har også Kvænangen språksenter fått plass i ordningen, for aller første gang.

Návuona giellaguovddáš/Kvænangen språksenter er et flerspråklig senter som tilbyr opplæring i både samisk og kvensk for befolkningen i Kvænangen og tilgrensede områder.

Språksenteret i Kvænangen mottok utviklingsstøtte fra fylkeskommunen under etableringen i årene 2018-2020, men har ikke tidligere blitt tildelt driftsstøtte.

Návuona giellaguovddáš/Kvænangen språksenter er en aktiv pådriver for å ivareta, revitalisere, videreutvikle, dokumentere og formidle samisk språk og kultur i form av tiltak i egen regi, og i samarbeid med skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner.

Viktig for samisk språk og kultur  

De samiske språk- og kultursentrene har en sentral rolle i et omfattende gjenoppbyggings- og revitaliseringsarbeid av samisk språk og kultur. Språksentrene utgjør kjernen av samisk språkopplæring utenfor skolen og bidrar til utviklingen av møteplasser og nye språkarenaer for alle aldersgrupper.

Siden 2005 har Troms hatt en fast ordning med driftstilskudd til samiske språk- og kultursentra. Ordningen er en oppfølging av samarbeidsavtalen med Sametinget. Forutsetning for tilskudd er at sentrene støttes over Sametingets faste ordninger.

Disse mottar driftsstøtte i 2023

Driftsstøtte til samiske språk og kultursentre i Troms 2023
Språksenter Driftstøtte 2023
Giellasiida - samisk språksenter i Kåfjord 275 000,-
Storfjord språksenter/ Omasvuona giellaguovddáš 220 000,-
Gáisi språksenter, Tromsø kommune 275 000,-
Kvænangen språksenter / Návuona giellaguovddáš 200 000,-
Lavangen språksenter - Ástavuona giellagoahtie 220 000,-
Várdobáiki språksenter 220 000,-
Várdobáiki samisk senter 440 000,-
Senter for nordlige folk - Dávvi albmogiid guovddaš 600 000,-
Til toppen