– Styrk satsningen på samisk kunst og kultur

I et brev adressert Kultur- og likestillingsdepartementet ber Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge regjeringen styrke sin satsning på samisk kunst og kultur.

En mann og en kvinne poserer foran et rødt trebygg. Foto.  - Klikk for stort bildeFylkesråd Christian Torseth fra Nordland fylkeskommune og fylkesråd Marlene B. Bråthen fra Troms og Finnmark fylkeskommune utgjør Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge. Nordland fylkeskommune.

Brevet kan leses i sin helhet under

Et lands ambisjon kan leses gjennom ulike regjeringers politiske plattformer over noen tiår. De uttrykker det politiske lederskapets visjoner for Norge inn i framtiden. I alle regjeringsplattformer i det 21. århundre har viljen til å satse på samisk kunst og kultur vært til stede. Den sittende regjering sa ved sin tiltredelse i 2021, at de vil «gjennomføre et krafttak for samiske språk og kultur». Statsministrene Kjell Magne Bondevik, Jens Stoltenberg og Erna Solberg brukte lignende formuleringer i sine viljeserklæringer da de satte i gang sitt arbeide som nylig tiltrådte Statsministre. 

De lange linjene viser altså en entydig politisk retning for Norge. Forrige århundres fornorskningspolitikk er erstattet av en dyp erkjennelse om de samiske samfunns betydning for Norge, og med en tydelig vilje til å satse på konkrete tiltak i samepolitikken. På tvers av politisk landskap og gjennom skiftende regjeringer har fellesskapet gitt løfter om bevilgninger til samisk kunst og kultur, slik at både språk, kultur og samfunnsliv skal få utvikle seg og blomstre i det moderne Norge.

Gjennom ulike satsinger på samisk kunst og kultur har Norge blitt rikere. Samiske festivaler, film, musikk, scenekunst og andre uttrykksformer har vitalisert og utviklet en del av noe som kunne gått tapt uten betydelige satsinger. Fylkeskommunene har, både selvstendig og gjennom sitt samarbeid i Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge gjennom Den nordnorske kulturavtalen, bidratt til å løfte mange samiske institusjoner.

Vi høster fruktene av det nå: Samisk stolthet, identitet og bevissthet er styrket både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Denne satsingen er bare i startfasen. Det er ikke rom for hvileskjær eller stagnasjon. Landsdelsrådet ser at det fortsatt er et stort udekket behov for økte ressurser til samisk kunst og kultur. Kunst og kultur skaper møteplasser der glede, nysgjerrighet og forsoning skjer på mange nivå. Det har hatt en uvurderlig betydning for den positive utviklingen av samisk kultur og identitet som har skjedd de siste 30-årene. Gjennom forpliktende samarbeidsavtaler med Sametinget bidrar fylkeskommunene i nord til en betydelig styrking av det samiske kunst og kulturfeltet.

Året der Sannhets- og forsoningskommisjonen kommer med sin rapport må møtes med tiltak vi vet har en effekt: en økt satsing på samisk kunst og kultur. Landsdelsrådet for kultur er derfor dypt bekymret for svekkelsen av budsjettene til både Sametinget og de nordnorske fylkeskommunene de siste årene. Støre-regjeringens ambisjon om et krafttak for samisk kunst og kultur kan ikke gjennomføres uten at det er økonomiske rammer i de politiske organene i nord til å gjennomføre en slik satsing.

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge ber derfor om at regjeringen midtveis i stortingsperioden øker styringsfarten betydelig i de to neste statsbudsjettene. Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark og Sametinget må gis rammer og muligheter til å gjennomføre det løftet som ble varslet i Hurdalsplattformen høsten 2021.

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge vil på det sterkeste anmode nordnorske stortingsrepresentanter om å legge press på regjeringen slik at Hurdalsplattformen konkretiseres med økte bevilgninger til samisk kunst og kultur i Statsbudsjettet for 2024 og 2025.  Økte rammer kan oppnås primært gjennom budsjettbevilgninger til Sametinget og fylkeskommunene, og sekundært gjennom mer spesifikke tilskudd direkte til samiske aktører i kunst og kulturfeltet. Landsdelsrådet for kultur Nord-Norge ser med forventning frem til Statsbudsjettet presenteres 6. oktober 2023.

Til toppen