Bidrar bedre enn landsgjennomsnittet

En elev noterer i en bok. - Klikk for stort bilde Mathias Fareth, Alta videregående skole Videregående skoler i Troms og Finnmark bidrar samlet sett bedre enn landsgjennomsnittet til at elevene fullfører utdanningen sin, viser ny analyse.  

Innen yrkesfaglig opplæring er skolebidraget samlet for Troms og Finnmark signifikant mer positivt enn landsgjennomsnittet innenfor «årsbestått» og «deltatt». Når det gjelder studieforberedende er det også betydelig bedring innen «deltatt», og stadig mer positivt innen «årsbestått». Det er gode nyheter for ungdommen i Troms og Finnmark.

Det er store forskjeller på hvor mye videregående skoler i Troms og Finnmark bidrar til at elevene fullfører, viser ny analyse fra Utdanningsdirektoratet.

– Vi ser store forskjeller mellom skolene når det gjelder fullføring. Når vi vet hvor mye det betyr for elevenes videre utdannings- og jobbmuligheter, er det viktig at skolene gjør mer for å bedre dette. Jeg har en klar forventning om at vi bidrar til å løfte de skolene som henger etter, sier fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV).

Analysen fra Utdanningsdirektoratet viser hvor mye den enkelte videregående skole bidrar til å løfte elevene innen to områder: De ser på hvor mye skolen bidrar til at elevene fullfører og består, og hvor mye skolen greier å hindre at elever slutter underveis. Såkalte skolebidragsindikatorer.

Skolebidragsindikatorene nyanserer bildet av skolenes resultater, fordi de tar hensyn til elevgrunnlaget. For eksempel kan det vise seg at en skole der mange elever har et dårlig faglig utgangspunkt bidrar mer i å løfte hver enkelt elev, sammenlignet med skoler der mange elever har gode karakterer (se faktaboks nederst i saken).

– Noen skoler i Troms og Finnmark bidrar mer enn andre til å løfte elevene. Skoleeiere og skoleledere bør bruke informasjonen og lære av skolene som gjør det godt, sier Rohde.

Forventer fortsatt stigning i Troms og Finnmark

– Det er gledelig at Troms og Finnmark igjen forbedrer vesentlig mer enn landssnittet. Årsakene ligger i gjennomgående samspill mellom skoleeier, skolene, opplæringskontorene, bedriftene, bransjene og samfunnet forøvrig. Foresatte gjør også et svært viktig bidrag. Vi vet hva som virker, og bare sammen kan vi i fortsatt bli bedre. Derfor forventer jeg fortsatt framgang, sier fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV). 

På Skoleporten.no kan du se de ulike skolenes skolebidrag*

*Klikk deg inn på de ulike skolene i venstremenyen for å se spesifikke tall

Hva er skolebidragsindikatorene?

Skolebidragsindikatorene og analysen gjennomføres av Utdanningsdirektoratet, basert på skolenes innrapporteringer.

  • Hovedmålet med skolebidragsindikatorene er at de skal bidra til å utfylle den informasjonen som finnes om kvaliteten på opplæringen, slik at skoler og skoleeiere vet hvor de bør sette inn tiltak.
  • Utdanningsdirektoratet har sett på resultatene for landets videregående skoler, og beregnet hvordan disse er hvis man tar hensyn til at skolene har elever med ulik bakgrunn og sammensetning. Det er beregnet et landsgjennomsnitt, og skolene er målt mot dette for å se om bidraget til elevenes læring er mer, mindre eller på nivå med landsgjennomsnittet.
  • Beregningen ser på tre sider av skolenes bidrag: 1) Karakterpoeng – løfte elever faglig 2) Årsbestått – få elever til å fullføre og bestå 3) Deltakelse – holde på elevene slik at de ikke slutter.   
  • Skolebidragsindikatorene gir ingen forklaring på hvorfor bidraget er som det er. De må sees i sammenheng med lokalt kunnskapsgrunnlag og annen tilgjengelig informasjon om skolens tilstand, slik som læringsresultater og læringsmiljø.
  • En skolebidragsindikator viser forholdet mellom skolens faktiske og forventede resultat. Forventet resultat for skolen tilsvarer det faktiske resultatet på landsnivå for elever med de samme forutsetningene som skolens elever. Med samme forutsetning menes at de har samme karaktersnitt fra trinnet under, at de går samme utdanningsprogram og trinn, og har samme kjønn.
  • Et eksempel på hvordan bidraget i fullføring er beregnet: Hvis andelen elever som fullfører og består alle fag på en skole er 74,8 prosent, og andelen som fullfører og består alle fag er 79,9 prosent for alle elever på landsbasis med de samme forutsetningene som skolens elever, blir regnestykket slik: 74,8 - 79,9 = -5,1. Det indikerer at skolens bidrag til å få elevene til å fullføre er 5,1 prosentpoeng under landssnittet.
  • En positiv verdi indikerer at skolen bidrar mer enn landssnittet. En negativ verdi indikerer at skolen bidrar mindre enn landssnittet. En negativ verdi betyr altså ikke at skolen bidrar negativt til elevenes resultater, men at bidraget er mindre enn landssnittet. Skolebidrag er en relativ størrelse, hvor alle skolene måles mot et landssnitt. Bare verdier som er markert med en stjerne er statistisk signifikant.
Til toppen