Ny inntaksforskrift for Troms og Finnmark

En elev ordner med bøker i skapet sitt. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto. Katinka Selin Skogan, Alta videregående skole Fra 1. november 2020 gjelder ny forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Med bakgrunn i sammenslåingen av de tidligere Troms fylke og Finnmark fylke er det vedtatt en ny, lokal inntaksforskrift for den nye fylkeskommunen.

Formålet med den lokale forskriften er å fastsette rettigheter og plikter for søkere til videregående opplæring i Troms og Finnmark. Forskriften fastsetter hvordan fylkeskommunen skal gjennomføre inntak og formidling.

Verdt å merke seg i den nye forskriften:

  • Troms og Finnmark er delt inn i inntaksregioner. Søkere med ungdomsrett har rett til skoleplass i den inntaksregionen der de har folkeregistrert adresse per 1. mars. Dersom et utdanningsprogram/programområde ikke tilbys i søkernes inntaksregion, kan de søke om inntak til en av inntaksregionene som har det aktuelle tilbudet.
  • Endring av ønsket skoleplass kan gjøres én gang etter søknadsfrist dersom forespørsel kommer fra rådgiver eller oppfølgingstjenesten (OT). Søkere som har frist 1. februar kan endre ønsket skoleplass innen 15. mars og søkere med frist 1. mars kan endre ønsket skoleplass innen 15. april.
  • Tre nye paragrafer spesifiserer ulike regler rundt bruk av ungdomsretten;

§ 22. Reservasjon av skoleplass

Elever med ungdomsrett som må avbryte skolegangen helt på grunn av sykdom eller andre tvingende grunner, kan søke om reservasjon av skoleplass på samme utdanningsprogram/programområde på samme skole påfølgende skoleår.

Dersom søknaden blir innvilget, vil eleven få utvidet retten til videregående opplæring, dersom eleven har brukt ett år av retten. Utvidet rett gis dersom eleven har fulgt 1/3 eller mer av timeantallet og sluttdato er 1. november eller senere.

§ 23. Nivå over to år

Elever med vedtak om spesialundervisning, særskilt språkopplæring eller som på grunn av sykdom eller andre tvingende grunner ikke kan gjennomføre et påbegynt utdanningsprogram/programområde på normert tid, kan søke om å få gjennomføre aktuelt nivå over to skoleår.

Dersom søknaden blir innvilget, kan eleven få utvidet sin ungdomsrett med ett år. Fylkeskommunen reserverer skoleplass på samme utdanningsprogram/programområde på samme skole det påfølgende skoleåret, under forutsetning av at tilbudet fortsatt eksisterer.

§ 24. Utvidet ungdomsrett

Elever som av tungtveiende grunner forhindres i å fullføre videregående opplæring på normert tid kan søke om utvidet ungdomsrett. Tungtveiende grunner kan være sykdom, sosiale utfordringer, svangerskap, militærtjeneste eller annet. Det kan ikke søkes om utvidet rett før eleven er i sitt siste rettsår.

Nytt er også at ungdomsretten kun kan søkes utvidet når eleven er i sitt siste rettsår.

Den nye forskriften erstatter de tidligere inntaksforskriftene til henholdsvis Troms fylke og Finnmark fylke.

Den nye inntaksforskriften er tilgjengelig på lovdata.no

Til toppen