Si nei til fritt skolevalg

Alta videregående skole i snø - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Alta videregående skole. Fylkeskommuner landet rundt står sammen om oppfordring til Stortinget: Stopp regjeringens forslag om å innføre fritt skolevalg i hele landet!

Les hele oppfordringen under:

Regjeringens forslag om å innføre karakterbasert inntak for videregående skole i hele landet undergraver elevenes rett til å gå på nærskolen, så vel som fylkenes mulighet til selv å velge den løsningen som passer best lokalt. Dette er en statlig overstyring som strider grunnleggende mot regionreformens intensjon, og lokaldemokratiet.

I en pressemelding 22. november skriver regjeringen at det skal innføres fritt skolevalg i hele landet, og at fylkeskommunene ikke lenger kan ha inntak etter et nærskoleprinsipp dersom dette blir vedtatt i Stortinget.

Fylkene må få lov til å bestemme hva som er den beste ordningen for inntak til videregående opplæring i sin region. Regjeringen tar ikke høyde for de regionale forskjellene i utdannings-Norge. Dette er overkjøring fra statens side. I tillegg til landets fylkeskommuner sier også NHO, LO, KS, Utdanningsforbundet og flere andre i sine høringsinnspill til forslaget høsten 2019 at dette ikke er rett vei å gå.

Det som kalles fritt skolevalg, er i realiteten et karakterbasert opptak der kun de med de beste karakterene kan velge, mens resten av elevene blir henvist til de skolene der det måtte være ledig plass.

De aller fleste ønsker å gå på den nærmeste skolen, med kortest mulig reisevei. Et karakterbasert inntak kan bety at elever ikke kommer inn på nærskolen sin. Retten til å gå på nærskolen sin er et viktig tiltak for å sikre at flest mulig kan fullføre og bestå videregående utdanning.

Regionreformen skulle gi fylkeskommunen en større rolle i regional politikk. Når regjeringen nå overkjører fylkeskommunene og vil innføre karakterbasert opptak likt for hele landet, går det på tvers av intensjonene med regionreformen. Dette er en kraftig innskrenking og overstyring i en av kjerneoppgavene til fylkeskommunen. Det skal være opp til hver fylkeskommune å enes om inntaksstruktur- og reglement, som bunner i lokale utfordringer og hensyn.

Det er stor variasjon mellom fylkene når det gjelder geografi, befolkningstetthet, lokalt næringsliv og infrastruktur. Dette påvirker hvilken type inntaksordning til videregående skole som er mest hensiktsmessig i det enkelte fylke.

Det er de folkevalgte i fylkeskommunene som har størst kunnskap om hvilket inntakssystem som gir elevene et godt forutsigbart tilbud, uten uforholdsmessig lange avstander. Det ikke er behov for eller ønske om sterkere nasjonale føringer for dette.

Som ansvarlige fylkespolitikere er vi opptatt av helheten: god utdanning over hele landet, variasjon i tilbud, at elevene ikke skal ha lenger reisevei enn nødvendig, kobling mot næringsliv, formidling av læreplasser og forutsigbarhet for elever, foreldre og ansatte.

Dersom staten nå tar fra oss muligheten til å se denne helheten, vil det være svært krevende å organisere skoletilbudet på en måte som understøtter elevenes mulighet til å lykkes og se det i sammenheng med øvrige samfunnsmål. For øvrig viser vi til fylkesordførerkollegiet i KS sitt tidligere innspill til partienes arbeid med partiprogrammene hvor det blant annet står: «Sikre at fylkeskommunene har rom for å fastsette inntaksmodell for videregående opplæring tilpasset lokale forhold»

Vi ber om at stortinget stanser forslaget om å frata fylkeskommunene muligheten til å selv å beslutte inntaksmodell for videregående opplæring.

Oppfordringen er signert av:

Tonje Brenna

Fylkesrådsleder i Viken

Bjørn Inge Mo

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark

Tomas Norvoll

Fylkesrådsleder i Nordland

Tove-Lise Torve

Fylkesordfører i Møre og Romsdal 

Marianne Chesak

Fylkesordfører i Rogaland

Raymond Johansen

Byrådsleder i Oslo

Terje Riis-Johansen

Fylkesordfører i Vestfold og Telemark

Gro Bråten

Gruppeleder Agder Ap

Even Aleksander Hagen

Fylkesordfører i Innlandet

Tore Sandvik

Fylkesordfører i Trøndelag

Jon Askeland

Fylkesordfører i Vestland


 


 

Til toppen