Rettigheter og plikter

Her finner du en oversikt over rettigheter og plikter som lærling.

Sykdom i læretid, permisjon og heving av kontrakt

Lærlingen er arbeidstaker i lærebedriften med de plikter og rettigheter som følger lover, tariffavtaler og bedriftens arbeidsreglement. Lærlinger og lærekandidater har spesielle regler rundt stillingsvern, prøvetid og heving av kontrakten og det er Opplæringslova som regulerer dette. Fylkeskommunen skal ha beskjed om endringer som kan ha betydning for læreforholdet, for eksempel svangerskap, sykdom eller permitteringer. 

Læretiden din er fastsatt ut fra normal arbeidstid i faget. Du har krav på å få den opplæringen som læreplanen fastsetter. Du skal ha en intern opplæringsplan som beskriver hva du skal lære basert på kompetansemålene i læreplanen.

Sykdom

Ved sykdom gjelder sykelønnsordninger i folketrygdloven. Det innebærer at du har krav på lønn under sykdom etter samme regler som andre arbeidstakere.

Sykdom er ingen grunn til å heve lærekontrakten, men ved langvarig sykdom kan situasjonen utvikle seg slik at det ikke vil være grunnlag for å fortsette læreforholdet. Hvis du ikke kan fortsette i læreforholdet på grunn av sykdom, kan du sende skriftlig søknad til fylkeskommunen ved avdeling for oppfølging i skole og bedrift om å få beholde retten til videregående opplæring.

Svangerskapspermisjon

Lærlinger og lærekandidater som blir gravide i læretiden, har rett til svangerskapspermisjon.Bedriften plikter å orientere fylkeskommunen om permisjonen. Du har krav på lønn i permisjonstiden etter de samme reglene som gjelder for andre arbeidstakere.

Heving og avbrudd

Noen ganger blir en kontrakt hevet eller det blir lagt inn et avbrudd av ulike årsaker. Det kreves samtykke fra fylkeskommunen for å legge inn et avbrudd i forbindelse med permisjon og dersom kontrakten skal heves.

Lærekontrakten/opplæringskontrakten kan heves både av lærlingen/lærekandidaten og lærebedriften.

Heving av lærekontrakt eller opplæringskontrakt skal godkjennes av fylkeskommunen og avgjør når læreforholdet skal ta slutt.

Utdanning vest (Troms): Finn skjema for søknad om heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt her

Utdanning øst (Finnmark): Finn skjema for søknad om heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt her 

Til toppen